470
 • සත්ව රෝහලේ වෙසෙන අපගේ යාළුවන්

  261 views 1 year ago
  Otara සත්ව රෝහලේ සිටින Embark රෝගීන්ගේ ප්‍රගතිය විමසන්නට ගියාය. විදී සුනඛයන්ට හොද හෙට දවසක් උදා කරන්නට අප සැමටම අත්වැලක් විය හැකිය.
  වීදි සුනඛයන්ගේ සුබසාධනය සඳහා ඔබට කළ හැකි ඕනෑම දායකත්වයක් පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා.
  එමෙන්ම එම ආධාර https://www.otarafoundation...... වෙතට කරුණාකර යොමු කරන්න. Show less
  Read more
 • Recent activities Play all

  This item has been hidden
 • Embark - Saving the Injured Play all

  Embark's 'Saving the Injured' campaign is a project dedicated to Rescuing, Treating and Rehabilitating sick or injured stray dogs in Sri Lanka.
  This item has been hidden
 • Embark - Love a Street Pooch Play all

  Embark's "Adopt a Street Pooch" campaign seeks to find kind and caring homes for rescued street puppies. Love a Street Pooch, they will be loyal to you throughout their lives.
  This item has been hidden
 • Popular uploads Play all

  • Live from Embark Adoption Day with MP Namal Rajapaksa - Duration: 5 minutes, 47 seconds.

   • 1 year ago
   • 5,274 views
  • The Catwalk of Fame - Duration: 14 minutes.

   • 8 years ago
   • 2,282 views
  • Embark - Love a Street Pooch - I - Duration: 30 seconds.

   • 7 years ago
   • 2,267 views
   Embark was launched in March 2007 with the sole mission of reducing animal cruelty and focusing on the wellbeing of animals throughout Sri Lanka.

   Key activities include surgical sterilization and ...
  • Embark collection 2011@ the HSBC Colombo fashion week - Duration: 4 minutes, 39 seconds.

   • 8 years ago
   • 2,055 views
   Embark collection 2011@ the HSBC Colombo fashion week
  • Nina - An appeal from Embark - Duration: 2 minutes, 7 seconds.

   • 7 years ago
   • 1,328 views
   Embark's saving the Injured campaign works toward rescuing and treating injured street dogs in Colombo and its suburbs.

   Here's the story of an unbreakable spirit. The story of Nina - the dog that ...
  • Molly - An appeal from Embark - Duration: 3 minutes, 37 seconds.

   • 5 years ago
   • 1,318 views
   Embark's Saving the Injured campaign is dedicated to rescuing, treating, and rehabilitating sick or injured animals in Colombo city and its suburbs.

   Molly was rescued from near the CINEC Maritime ...
  • Blacky - An appeal from Embark - Duration: 2 minutes, 6 seconds.

   • 6 years ago
   • 1,284 views
   Embark's Saving the Injured campaign is dedicated to rescuing, treating, and rehabilitating sick or injured animals in Colombo city and its suburbs.

   Blacky is one such rescue dog, rescued from Hok...
  • Niko Collection Launch at Hilton 5th Feb 2010 Colombo Fashion week - Duration: 6 minutes, 9 seconds.

   • 9 years ago
   • 1,002 views
  • Bingo - An appeal from Embark - Duration: 106 seconds.

   • 7 years ago
   • 951 views
   Embark's saving the Injured campaign works toward rescuing and treating injured street dogs in Colombo and its suburbs.

   Here's the story of Bingo, rescued from Welisara in July 2011. Now fully a...
  • Embark - Love a Street Pooch - 2 - Duration: 30 seconds.

   • 7 years ago
   • 937 views
   Embark was launched in March 2007 with the sole mission of reducing animal cruelty and focusing on the wellbeing of animals throughout Sri Lanka.

   Key activities include surgical sterilization and ...
  • Embark - Love a Street Pooch - 3 - Duration: 33 seconds.

   • 7 years ago
   • 901 views
   Embark was launched in March 2007 with the sole mission of reducing animal cruelty and focusing on the wellbeing of animals throughout Sri Lanka.

   Key activities include surgical sterilization and ...
  • Kindness is Happiness, for Them and for You (Sinhala) - Duration: 34 seconds.

   • 4 years ago
   • 886 views
   A message from WAD Ambassador, Otara Gunewardene.
  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...