Upload
690,621
 • Hằng - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 38 minutes ago
  • 52 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hằng cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Tuyết Nhi - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 39 minutes ago
  • 22 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tuyết Nhi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Hiền - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 39 minutes ago
  • 17 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hiền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Ngọc Diệp - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 41 minutes ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc Diệp cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Vinh - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 42 minutes ago
  • 12 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Vinh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Ly - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 43 minutes ago
  • 6 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ly cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả ...
 • Nghị - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 43 minutes ago
  • 4 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nghị cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Quang - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 44 minutes ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Quang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Nguyên - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 47 minutes ago
  • 12 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nguyên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Thủy - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 47 minutes ago
  • 11 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thủy cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Kim Yến - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 48 minutes ago
  • 11 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Kim Yến cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với...
 • Văn Thiên - Coca-Cola Megafile Chợ Bến Thành – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 48 minutes ago
  • 13 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Văn Thiên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Chợ Bến Thành vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Lâm Uyên - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 44 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Lâm Uyên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Ngọc Khôi - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 14 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc Khôi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Hiếu - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 20 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hiếu cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Hồng Phúc - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hồng Phúc cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Nhật Minh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 6 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nhật Minh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Bích Tiên - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 4 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Bích Tiên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Chính - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 6 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Chính cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Ngọc Trinh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 12 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc Trinh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Hoài Thảo - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hoài Thảo cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Duy - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 14 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Duy cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Quyền - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 18 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Quyền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Phương - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 13 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phương cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với...
 • Thịnh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 23 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thịnh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Sương - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Sương cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với...
 • Thái Thi - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thái Thi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Ái Linh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 16 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ái Linh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Tín - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tín cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Ngọc Trâm - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 5 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc Trâm cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Xuân Đài - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 10 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Xuân Đài cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Đức Đạt - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 09.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 1 hour ago
  • 36 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đức Đạt cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 09/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vớ...
 • Ngọc Châu – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 125 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Châu cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng ...
 • Nhi – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 64 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nhi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng c...
 • Ngọc Tuyền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 45 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tuyền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Thanh Nga – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 37 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Nga cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng c...
 • Sam – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 37 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Sam cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng c...
 • Trịnh Thùy – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 30 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thùy cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng ...
 • Ngọc Trinh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 22 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trinh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Stark – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 55 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Stark cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Hồng Ngọc – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 37 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Thủy Tiên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 25 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tiên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng ...
 • Hiền – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 21 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hiền cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Đại Phước – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 17 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phước cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Nguyên Thảo – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 25 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thảo cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng ...
 • Thông – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 37 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thông cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Chen suyang – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 40 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Chen cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng ...
 • Phương Khanh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 19 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Khanh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng...
 • Kim Linh – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 10 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Linh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng ...
 • Thủy Tiên – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 3 hours ago
  • 19 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tiên cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng ...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...