Upload
690,016
 • Đợi - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 118 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đợi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Đăng Khải - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 77 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đăng Khải cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Phi - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 65 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Giang - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 63 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Giang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Huyền Diệu - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 79 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Huyền Diệu cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Hoàng Vũ - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 72 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hoàng Vũ cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Đức - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 32 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đức cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Bảo - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 31 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Bảo cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Phong - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 28 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phong cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • My Anh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 28 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn My Anh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vớ...
 • Thanh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 32 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thanh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Ngọc Thảo - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 2 hours ago
  • 50 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc Thảo cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Bảo Trân - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 149 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Bảo Trân cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Châu - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 82 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Châu cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Phương - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 61 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phương cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam vớ...
 • Tân - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 51 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tân cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Đăng Khương - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 33 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đăng Khương cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt N...
 • Thảo - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 50 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thảo cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với...
 • Đào - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 45 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đào cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Phương Dung - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 24 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phương Dung cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Na...
 • Lộc - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 31 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Lộc cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Đạt - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 45 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đạt cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Ngọc Tiến - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 28 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Ngọc Tiến cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Lâm Đạt Thành - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 18 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Lâm Đạt Thành cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt ...
 • Thu Hằng - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 27 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thu Hằng cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Tân - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 31 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tân cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với k...
 • Giang - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 15 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Giang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với...
 • Thành Sơn - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 15 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thành Sơn cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Kaylee – Coca-Cola Megafie Lê Lai – 04.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 29 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Kaylee cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Lê Lai vào ngày 04/02/2016
  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả nă...
 • Linh - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 4 hours ago
  • 32 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Linh cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở th...
 • Hồng Phúc - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 13 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Hồng Phúc cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam...
 • Liên - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 4 hours ago
  • 98 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Liên cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02
  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thà...
 • Tùng - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 4 hours ago
  • 27 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Tùng cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở th...
 • Đức Anh - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 4 hours ago
  • 101 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Đức Anh cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở...
 • Khánh - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 4 hours ago
  • 23 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Khánh cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở t...
 • Thu Trang - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 18 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Thu Trang cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Văn Lương - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 12 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Văn Lương cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Duy Minh - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 4 hours ago
  • 11 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Duy Minh cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Trình - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 5 hours ago
  • 88 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Trình cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở t...
 • Mẫn - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 5 hours ago
  • 67 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Mẫn cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở thà...
 • Minh - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 5 hours ago
  • 15 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Minh cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở th...
 • Như Ý - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 5 hours ago
  • 28 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Như Ý cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Chi - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 5 hours ago
  • 15 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Chi cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với kh...
 • Phi Kha - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 5 hours ago
  • 6 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phi Kha cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Chi Dũng - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 5 hours ago
  • 9 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Chi Dũng cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
 • Phụng - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 5 hours ago
  • 19 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Phụng cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với ...
 • Vinh - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 5 hours ago
  • 67 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Vinh cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy trở th...
 • Joung SunMi - Coca-Cola Megafie Vincom Royal - 07.02 - Duration: 8 seconds.

  • 5 hours ago
  • 22 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Joung SunMi cùng gia đình/bạn bè vào ngày 07.02

  Megafie là một trải nghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam với khả năng chụp xa lên đến 100m. Hãy...
 • Liêu Phạm - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 5 hours ago
  • 20 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Liêu Phạm cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam ...
 • Cẩm Loan - Coca-Cola Megafile Nhà Thờ Đức Bà – 06.02.2016 - Duration: 9 seconds.

  • 5 hours ago
  • 8 views
  Megafie "hoành tráng" của bạn Cẩm Loan cùng gia đình/bạn bè tại Coca-Cola Megafie Nhà Thờ Đức Bà vào ngày 06/02/2016
  Megafie là một trảinghiệm chụp hình selfie lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam v...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...