148
 • Gruzja - życie na prowincji

  422 views 1 year ago
  Życie mieszkańców kraju z perspektywy prowincji Gruzji– małych miast i wsi, które coraz bardziej odstają od dynamicznie rozwijającej się stolicy czy obszarów turystycznych. Ćwierć wieku po transformacji niegdyś kwitnące regiony, dziś podupadły. Niektóre z nich w ciągu dwóch dekad straciły nawet połowę mieszkańców – wielu ludzi wyjechało z nich za przysłowiowym chlebem. Kryzys i emigracja odcisnęły bolesne piętno na funkcjonowaniu całych społeczności. Problemy społeczne nasiliły i występują na gruzińskiej prowincji w skali nieporównywalnie większej i silniejszej niż w Europie. Główne alkoholizm i przemoc domowa w najokrutniejszym wydaniu (zabójstwa żon lub samobójstwa kobiet - ofiar przemocy). Te plagi społeczne z jednej strony znacząco spowalniają rozwój całych krajów i regionów, z drugiej powodują, że w coraz większym stopniu społeczna rzeczywistość odstaje od budowanych z trudem podstaw społeczeństwa obywatelskiego. W reportażu przedstawione też zostały działaczki naszej gruzińskiej organizacji partnerskiej Merkuri Association – niezwykłe i silne kobiety, które próbują zmieniać otaczającą ich trudną rzeczywistość.

  Georgia - life in the province
  Life of the inhabitants of the country from the provinces' perspective – small towns and villages that are more and more far away from the dynamically developing capital or tourist areas. A quarter of a century after the transformation, once thriving regions, today declined. Some of them lost even half of the population in two decades – many people left behind the proverbial bread. Crisis and emigration have left a painful mark on the functioning of entire communities. Social problems have intensified and are occurring in the Georgian province on a scale incomparably greater and stronger than in Europe. Major alcoholism and domestic violence in the most cruel edition (murders of wives or suicide of women that are victims of violence). These social scourges, on the one hand, significantly slow down the development of entire countries and regions, and on the other, cause that the social reality is increasingly away from the basics of civil society that was built with difficulty. The reportage also presents activists of our Georgian partner organization Merkuri Association – extraordinary and strong women who try to change the difficult reality around them. Show less
  Read more
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...