794
 • พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาในงานมาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ - Duration: 1 hour, 2 minutes.

  • 1 month ago
  • 482 views
  ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุณค่าไตรสิกขากับการศึกษาในบริบทของสังคมไทย" ในงานมาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ ซึ่งจัดโดย สำนักงานพระสอนศีลธรรม ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษ...
 • มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ ช่วงบ่าย - Duration: 3 hours, 14 minutes.

  • Streamed 1 month ago
  • 307 views
  มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ ประกาศปฏิญญาสืบสานอุดมการณ์วิถีพุทธ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ - Duration: 1 hour, 18 minutes.

  • Streamed 1 month ago
  • 270 views
  มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ ประกาศปฏิญญาสืบสานอุดมการณ์วิถีพุทธ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • My Event Title

  • 1 month ago
  • No views
  My Event Description
 • มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ

  • 1 month ago
  • No views
  มาฆบูชาสมัชชาวิถีพุทธ ประกาศปฏิญญาสืบสานอุดมการณ์วิถีพุทธ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • 611006AF วิชานวัตกรรมฯ ป.บัณฑิต - Duration: 2 hours, 23 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 56 views
  การเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย บรรยายโดย ดร.เกษม แสงนนท์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม ...
 • 611006 วิชานวัตกรรมฯ ป.บัณฑิต - Duration: 2 hours, 36 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 24 views
  การเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้า บรรยายโดย ดร.เกษม แสงนนท์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม ...
 • วิชานวัตกรรมฯ ป.บัณฑิต 2 - Duration: 2 hours, 47 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 36 views
  การเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย บรรยายโดย ดร.เกษม แสงนนท์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียน...
 • วิชานวัตกรรมฯ ป.บัณฑิต - Duration: 1 hour, 42 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 42 views
  การเรียนการสอนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ในวันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ บรรยายโดย ดร.เกษม แสงนนท์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี ๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิ...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 4 - Duration: 2 hours, 55 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 42 views
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยพุทธศาสตร์ หลักสูตร ป.โท สาขาพุทธบริหารการศึกษา 26 กันยายน 2561 ภาคบ่าย
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 3 - Duration: 2 hours, 29 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 33 views
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยพุทธศาสตร์ หลักสูตร ป.โท สาขาพุทธบริหารการศึกษา 26 กันยายน 2561 ภาคเช้า
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย 2 - Duration: 2 hours, 16 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 22 views
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยพุทธศาสตร์ หลักสูตร ป.โท สาขาพุทธบริหารการศึกษา 25 กันยายน 2561 ภาคบ่าย
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย - Duration: 1 hour, 37 minutes.

  • Streamed 5 months ago
  • 41 views
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี 114 อาคารเรียนรวม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

  • 5 months ago
  • No views
  โครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย สำหรับคณาจารย์และนิสิต พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี 114 อาคารเรียนรวม
 • โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

  • 5 months ago
  • No views
  โครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยทางพุทธศาสตร์สำหรับอาจารย์และบุคลากร หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา 25 กันยายน 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ซี 114 อาคารเรียนรวม
 • ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณในพิธีประสาทปริญญาปี ๖๑ - Duration: 18 minutes.

  • 5 months ago
  • 73 views
  ผู้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จั...
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.8 - Duration: 1 hour, 31 minutes.

  • 6 months ago
  • 18 views
  13 กันยายน 2561 ช่วงบ่าย การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.6 - Duration: 1 hour, 12 minutes.

  • 6 months ago
  • 15 views
  12 กันยายน 2561 ช่วงบ่าย การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.5 - Duration: 1 hour, 22 minutes.

  • 6 months ago
  • 14 views
  12 กันยายน 2561 ช่วงเช้า การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.7 - Duration: 1 hour, 23 minutes.

  • 6 months ago
  • 13 views
  13 กันยายน 2561 ช่วงเช้า การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.4 - Duration: 1 hour, 28 minutes.

  • 6 months ago
  • 17 views
  11 กันยายน 2561 ช่วงบ่าย (ไม่มี Capture) การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C114
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.3 - Duration: 1 hour, 26 minutes.

  • 6 months ago
  • 35 views
  11 กันยายน 2561 ช่วงเช้า การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C114
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.2 - Duration: 1 hour, 26 minutes.

  • 6 months ago
  • 17 views
  วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ช่วงบ่าย การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) ep.1 - Duration: 57 minutes.

  • 6 months ago
  • 53 views
  วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Matrix) สำหรับบรรณารักษ์และ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร...
 • พระพรหมบัณฑิตแสดงปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการศึกษา ๒๕๖๑ - Duration: 34 minutes.

  • 7 months ago
  • 779 views
  พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี แสดงปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "เรียนและใช้ชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ในพิธีเปิดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิท...
 • International Cultural Show - Duration: 50 minutes.

  • 9 months ago
  • 63 views
  การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้ชื่อ "สติรู้คืนสู่ธรรมชาติ" โดย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ในงานเฉลิมฉลองวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศร...
 • MCU MIS 31 May 2018 Afternoon - Duration: 2 hours, 7 minutes.

  • 9 months ago
  • 28 views
  กองคลังและทรัพย์สิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บันทึกโปรแกรมระบบ MIS ระบบบริหารงบประมาณ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุ...
 • MCU MIS 31 May 2018 Morning - Duration: 1 hour, 22 minutes.

  • 9 months ago
  • 19 views
  กองคลังและทรัพย์สิน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "บันทึกโปรแกรมระบบ MIS ระบบบริหารงบประมาณ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ช่วยเช้า ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C๑๑๕ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุ...
 • Announcing of the 2018 Bangkok Declaration - Duration: 15 minutes.

  • 9 months ago
  • 118 views
  Announcing of the 2018 Bangkok Declaration by The Most Ven. Prof. Dr. Phra Brahmapundit, Rector of MCU, President of ICDV and President of IABU, 27th May 2018 at UNCC, Bangkok, Thailand.
 • Special Speech by Minister Veera Rojpojanarat - Duration: 18 minutes.

  • 9 months ago
  • 64 views
  Special Speech on Preserving Cultural Identity in an Interconnected World by Minister Veera Rojpojanarat, Ministry of Culture of Thailand.
 • Massage from Ven. Dr. Jinwol Dowon - Duration: 2 minutes, 54 seconds.

  • 9 months ago
  • 38 views
  Massage from Ven. Dr. Jinwol Dowon, Abbot and Seon Master of Gosung Monastery, President of WFBC&B
 • Massage from Most Ven. Phra Dhambuddhivong - Duration: 6 minutes, 18 seconds.

  • 9 months ago
  • 54 views
  Massage from Most Ven. Phra Dhambuddhivong, President of the Council of Thai Bhikkus in Europe, delivered by Ven. Phra Vitespunyabhorn
 • Massage from Most Ven. Phra Rajavitespanyakun - Duration: 4 minutes, 18 seconds.

  • 9 months ago
  • 43 views
  Massage from Most Ven. Phra Rajavitespanyakun, President of the Council of Thai Bhikkus in the United Kingdom.
 • Massage from President of Center for Bhutan Studies and GNH Research - Duration: 13 minutes.

  • 9 months ago
  • 139 views
  Massage from Dasho Karma Ura, President of Center for Bhutan Studies and GNH Research, Bhutan.
 • Massage from Hon. Secretary-General, Buddhist Federation of Australia - Duration: 4 minutes, 6 seconds.

  • 9 months ago
  • 31 views
  Massage from Hon. Secretary-General, Buddhist Federation of Australia, ​Henry Dang, J.P, S.D
 • Message from Most Ven. Vijiananda, Rector of Mahavihara University, Myanmar - Duration: 3 minutes, 38 seconds.

  • 9 months ago
  • 187 views
  Message from Most Ven. Vijiananda, Rector of Mahavihara University, Myanmar.
 • Message from President of European Buddhist Union - Duration: 2 minutes, 45 seconds.

  • 9 months ago
  • 252 views
  Message from Mr. Ronald Eichhorn, President of European Buddhist Union.
 • Message from Elizabeth Njuri Geller, Nairobi Buddhist Temple, Kenya - Duration: 105 seconds.

  • 9 months ago
  • 188 views
  Message from Elizabeth Njuri Geller, Nairobi Buddhist Temple, Kenya.
 • Message from Senpo Oshiro, Comunidad Zen Sotoshu Del, Peru - Duration: 7 minutes, 48 seconds.

  • 9 months ago
  • 202 views
  Message from Senpo Oshiro, Comunidad Zen Sotoshu Del, Peru.
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...