Upload
125

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

AssemblyCynulliad

National Assembly teams up with Microsoft / y Cynulliad Cenedlaethol yn gweithio gyda Microsoft

1,163 views 1 month ago
Welsh on the world stage -- Assembly teams up with Microsoft to launch powerful Welsh translation system

The Welsh language today becomes the latest to join a growing list of languages to benefit from translation services provided by Microsoft Translator. Developed by the National Assembly for Wales in partnership with Microsoft, the system will consist of tools, services and applications which will provide support across the suite of Microsoft products and services, including Word and Outlook, along with Bing Translator applications for Windows, Windows Phone and online.

The automatic language translation system developed in the Microsoft Translator Hub will be unveiled on International Mother Language Day, on 21 February, at an event in the Senedd.

www.assemblywales.org/machinet­ranslation

Llwyfan byd-eang i'r Gymraeg -- y Cynulliad yn gweithio gyda Microsoft i lansio cyfleuster cyfieithu peirianyddol Cymraeg

Heddiw, 21 Chwefror 2014, bydd yr iaith Gymraeg yn ymuno â'r rhestr o ieithoedd sy'n cael eu cynnwys o dan y gwasanaethau cyfieithu a ddarperir gan Microsoft Translator. Datblygwyd yr adnodd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Microsoft, a bydd y system yn cynnwys offer, gwasanaethau a rhaglenni a fydd ar gael ar gynnyrch a gwasanaethau Microsoft, gan gynnwys Word ac Outlook, ynghyd â rhaglenni Bing Translator ar gyfer Windows, Windows Phone ac ar-lein.

Bydd y system cyfieithu awtomatig a ddatblygwyd o fewn y Microsot Translator Hub yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Famiaith, sef 21 Chwefror, mewn digwyddiad yn y Senedd.

www.cynulliadcymru.org/cyfieit­hupeirianyddol
Read more
Welsh on the world stage -- Assembly teams up with Microsoft to launch powerful Welsh translation system

The Welsh language today becomes the latest to join a growing list of languages to benefit from translation services provided by Microsoft Translator. Developed by the National Assembly for Wales in partnership with Microsoft, the system will consist of tools, services and applications which will provide support across the suite of Microsoft products and services, including Word and Outlook, along with Bing Translator applications for Windows, Windows Phone and online.

The automatic language translation system developed in the Microsoft Translator Hub will be unveiled on International Mother Language Day, on 21 February, at an event in the Senedd.

www.assemblywales.org/machinet­ranslation

Llwyfan byd-eang i'r Gymraeg -- y Cynulliad yn gweithio gyda Microsoft i lansio cyfleuster cyfieithu peirianyddol Cymraeg

Heddiw, 21 Chwefror 2014, bydd yr iaith Gymraeg yn ymuno â'r rhestr o ieithoedd sy'n cael eu cynnwys o dan y gwasanaethau cyfieithu a ddarperir gan Microsoft Translator. Datblygwyd yr adnodd gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Microsoft, a bydd y system yn cynnwys offer, gwasanaethau a rhaglenni a fydd ar gael ar gynnyrch a gwasanaethau Microsoft, gan gynnwys Word ac Outlook, ynghyd â rhaglenni Bing Translator ar gyfer Windows, Windows Phone ac ar-lein.

Bydd y system cyfieithu awtomatig a ddatblygwyd o fewn y Microsot Translator Hub yn cael ei lansio ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Famiaith, sef 21 Chwefror, mewn digwyddiad yn y Senedd.

www.cynulliadcymru.org/cyfieit­hupeirianyddol Show less

Questions to the First Minister / Cwestiynau i'r Prif Weinidog Play

Assembly Members (AMs) may ask Oral Assembly Questions to the First Minister about any matter falling within their areas of responsibility.

The First Minister answers questions each week. Oral questions are answered during a designated Question Time in Plenary.

The Presiding Officer conducts a ballot to determine the names of Members who may table questions. Each Member may enter their name into a ballot.

The Member selected must then table their oral question at least five days before the question is due to be answered. A computer randomly selects the order in which the questions are to be asked in Plenary.
______


Caiff Aelodau'r Cynulliad ofyn Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog am unrhyw fater sy'n dod o fewn eu cyfrifoldeb.

Bydd y Prif Weinidog yn ateb cwestiynau bob wythnos. Atebir cwestiynau llafar yn ystod cyfnod a neilltuir ar gyfer Cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

Bydd y Llywydd yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau. Caiff pob Aelod gynnwys ei enw yn y balot.

Yna, rhaid i'r Aelod a ddetholir gyflwyno'r cwestiwn llafar o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ei ateb. Defnyddir cyfrifiadur i ddewis trefn ar hap ar gyfer gofyn y cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

A Year in the Life / Blwyddyn ym mywyd Aelod Cynulliad Play

The Experiences and Development of New Assembly Members

What do newly elected Assembly Members experience when they arrive at the Assembly for the first time? How do they learn the ropes, carry out a job without a job description, establish an office and set out to represent the people of Wales?
New research by the Hansard Society, supported by the National Assembly, examines the experiences of AMs elected in 2011, their expectations before being elected and how the reality of being a Member of the Assembly lives up to them. It looks at their working hours, how they deal with competing demands on their time and their hopes for the future.

www.assemblywales.org
www.hansardsociety.org.uk

Profiadau Aelodau Cynulliad newydd a'u datblygiad

Beth yw profiad Aelodau newydd-etholedig y Cynulliad pan gyrhaeddant y Cynulliad am y tro cyntaf? Sut maent yn dysgu beth yw beth, cyflawni swydd heb swydd ddisgrifiad, sefydlu swyddfa a mynd ati i gynrychioli pobl Cymru?
Mae gwaith ymchwil newydd gan Gymdeithas Hansard, gyda chefnogaeth y Cynulliad Cenedlaethol, yn ystyried profiadau Aelodau'r Cynulliad a etholwyd yn 2011, eu disgwyliadau cyn cael eu hethol a pha fath o brofiad yw bod yn Aelod y Cynulliad mewn gwirionedd. Mae'n ystyried eu horiau gwaith, sut maent yn ymdopi â galwadau cystadleuol ar eu hamser a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol.

www.cynulliiadcymru.org
www.hansardsociety.org.uk
Loading...
Working...
Sign in to add this to Watch Later

Add to