Upload
136

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

AssemblyCynulliad

#Assembly15 - National Assembly is 15-years-old

332 views 2 months ago
Assembly Members try to sum up what 15 years of devolution means to them, in just 15 seconds. Show less
Read more

Questions to the First Minister / Cwestiynau i'r Prif Weinidog Play

Assembly Members (AMs) may ask Oral Assembly Questions to the First Minister about any matter falling within their areas of responsibility.

The First Minister answers questions each week. Oral questions are answered during a designated Question Time in Plenary.

The Presiding Officer conducts a ballot to determine the names of Members who may table questions. Each Member may enter their name into a ballot.

The Member selected must then table their oral question at least five days before the question is due to be answered. A computer randomly selects the order in which the questions are to be asked in Plenary.
______


Caiff Aelodau'r Cynulliad ofyn Cwestiynau Llafar y Cynulliad i'r Prif Weinidog am unrhyw fater sy'n dod o fewn eu cyfrifoldeb.

Bydd y Prif Weinidog yn ateb cwestiynau bob wythnos. Atebir cwestiynau llafar yn ystod cyfnod a neilltuir ar gyfer Cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

Bydd y Llywydd yn cynnal balot i benderfynu pa Aelodau a gaiff gyflwyno cwestiynau. Caiff pob Aelod gynnwys ei enw yn y balot.

Yna, rhaid i'r Aelod a ddetholir gyflwyno'r cwestiwn llafar o leiaf bum niwrnod cyn y dyddiad a bennwyd ar gyfer ei ateb. Defnyddir cyfrifiadur i ddewis trefn ar hap ar gyfer gofyn y cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn.

A Year in the Life / Blwyddyn ym mywyd Aelod Cynulliad Play

The Experiences and Development of New Assembly Members

What do newly elected Assembly Members experience when they arrive at the Assembly for the first time? How do they learn the ropes, carry out a job without a job description, establish an office and set out to represent the people of Wales?
New research by the Hansard Society, supported by the National Assembly, examines the experiences of AMs elected in 2011, their expectations before being elected and how the reality of being a Member of the Assembly lives up to them. It looks at their working hours, how they deal with competing demands on their time and their hopes for the future.

www.assemblywales.org
www.hansardsociety.org.uk

Profiadau Aelodau Cynulliad newydd a'u datblygiad

Beth yw profiad Aelodau newydd-etholedig y Cynulliad pan gyrhaeddant y Cynulliad am y tro cyntaf? Sut maent yn dysgu beth yw beth, cyflawni swydd heb swydd ddisgrifiad, sefydlu swyddfa a mynd ati i gynrychioli pobl Cymru?
Mae gwaith ymchwil newydd gan Gymdeithas Hansard, gyda chefnogaeth y Cynulliad Cenedlaethol, yn ystyried profiadau Aelodau'r Cynulliad a etholwyd yn 2011, eu disgwyliadau cyn cael eu hethol a pha fath o brofiad yw bod yn Aelod y Cynulliad mewn gwirionedd. Mae'n ystyried eu horiau gwaith, sut maent yn ymdopi â galwadau cystadleuol ar eu hamser a'u gobeithion ar gyfer y dyfodol.

www.cynulliiadcymru.org
www.hansardsociety.org.uk
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to