Upload

Loading...

Talakayan Ang mga Kristiyano sa kanilang paniniwala 6/9 (Tagalog)

2,152 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Uploaded on Jun 23, 2010

Alamin ang tungkol sa Islam dito, mangyaring: http://www.islamhouse.com/s/10044
Ang isa pang layunin ni Hesus ay upang bigyang-daan ang pagdating
ni Propeta Muhammad (Sumakanya Nawa ang Kapayapaan). Ang Banal na
Qur'an ay nagsabi:
Qur'an 61:6 "O, Angkan ng Israel, katotohanang ako ay Sugo ng Allah sa
inyo na nagpapatotoo sa Torah (ni Moises) na nauna sa akin at nagbibigay
ng magandang balita ng isang Sugo na susunod sa akin na ang pangalan ay
tatawaging Ahmad (Ang Ipinagkakapuri)."
VI. HESUS, SAKSI SA ARAW NG PAGHUHUKOM
At dahil nga sa paniniwala at pagsamba kay Hesus bilang Diyos ng
mga Kristiyano, sa Araw ng Paghuhukom si Hesus ay haharap sa Diyos
(Allah). Si Hesus mismo ang magtutuwid sa maling paniniwalang ito. Sa
Araw ng Paghuhukom ang Panginoong Diyos (Allah) ay magtatanong kay
Hesus. Siya ay magsasabi:
Qur'an 5:116-117 "At (tandaan): Nang ang Allah ay magsasabi: O, Hesus,
anak ni Maria, Ikaw ba ay nagsabi sa tao: Gawin ninyo ako at ang aking
Ina bilang mga diyos bukod pa sa Allah? Siya (Hesus) ay magsasabi:
Luwalhati sa Iyo (O, Allah!) Hindi ko maaaring sabihin ang anumang
bagay na wala akong karapatan. Kung sinabi ko man yaon, ito ay Iyong
Batid. Batid Mo ang aking kalooban, gayong ang sa Iyo ay di ko batid.
Katotohanan, Ikaw (lamang) ang nakakaalam ng mga bagay na lingid.
Wala akong sinabi sa kanila maliban kung ano ang Iyong ipinag-uutos:
SAMBAHIN ANG ALLAH, ang AKING PANGINOON at INYONG
PANGINOON, at ako ay saksi habang ako ay kasama nila at nang ako ay
bawiin Mo, Ikaw ang Tagapagmasid sa kanila at (tanging) Ikaw ang Saksi
sa bawat bagay."
Maging sa Bibliya, mayroon ding babalang sinabi si Hesus para sa
mga taong sumusunod sa mga hindi makatuwirang doktrina na ginawa
lamang ng tao at sa mga taong ginawang Panginoon si Hesus. Sa Araw ng
Paghuhukom ang mga taong sumamba kay Hesus ay magsisilapit sa kanya.
Si Hesus ay magsasabi:
Mateo 15:9 "Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba sa akin na
nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao."
Mateo 7:22 "Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa
iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangapalayas kami ng mga demonyo
at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang
makapangyarihan?
Si Hesus ay nagtakwil sa ganitong uri ng tao. At siya ay nagwika:
Mateo 7:23 "Kailanman, hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa
akin, kayong manggagawa ng katampalasanan."
VII. ANG EBANGHELYO NI HESUS
Isa sa saligan ng Pananampalataya ng Islam ay ang Paniniwala sa mga
Aklat ng Diyos. Kinikilala ng mga Muslim ang mga sumusunod na aklat
bilang Patnubay para sa tao. Ito ay ang mga sumusunod:
Ang Aklat ni Abraham na tinatawag na "Suhuf" (Scroll of Abraham)
Ang Psalmo ni David na tinatawag na "Zabur" (Psalms of David)
Ang Aklat ni Moises na tinatawag na "Tawrat" (Torah of Moises)
Ang Ebanghelyo ni Hesus tinatawag na "Injeel" (Gospel of Jesus)
Ang Banal na Qur'an ni Muhammad "Qur'an" (Al Qur'an ipinahayag kay
Muhammad). Ang mga aklat na ito ay ipinagkaloob ng Allah sa tao upang gawing
panuntunan. Sa paglipas ng maraming panahon ang mga aklat ng Diyos
maliban sa Al Qur'an ay nangawala na o hindi na buo ang nilalaman. Ang
Ebanghelyo (Gospel) ni Hesus ay isa sa naging biktima ng pagkasira. Sa
ngayon panahong ito, kung ating bubuksan ang Bibliya, matutunghayan
natin na ang Ebanghelyo o Gospel ay hindi ayon kay Hesus kundi ayon sa
apat na manunulat, Ebanghelyo ayon kay Juan, Lucas, Markus at Mateo. At
kung susuriin mong mabuti ang nilalaman ng mga ito, pawang mga
kasaysayan noong panahon ni Hesus. Ang mga ito ay nagsasalaysay lamang
kung ano ang ginawa ni Hesus sa pang-araw-araw. Nasaan ang Ebanghelyo
ni Hesus na siyang dapat gamitin ng tao bilang AKLAT ng PATNUBAY?
Sa pananaw ng Islam, ang orihinal na Ebanghelyo ni Hesus ang siyang
tanging aklat na dapat paniwalaan bilang Kapahayagan kay Hesus. At dahil
nga wala na sa panahong ito ang Aklat ni Hesus, sa awa at pagpapala ng
Allah, muli Siya ay nagpahayag ng Kanyang Huling Aklat, ang Banal na
Qur'an upang ibalik ang tao sa isang malinis at wagas na pagsamba at
pananampalataya sa isang Diyos. Ang Banal na Qur'an ay nagbigay liwanag
tungkol sa mga naunang mga Aklat. Pinatutunayan ng Banal na Qur'an ang
mga aklat na ipinagkaloob sa mga Propeta ng Diyos.ANG DAAN TUNGO SA KALIGTASAN
Ang mensahe ni Hesus ay simple at matuwid katulad ng lahat ng
nauna sa kanya at ng huling Propetang si Muhammad (Sumakanila nawa
ang Kapayapaan). Ang kanilang mga aral ay walang pagkakaiba-iba. Ang
diwa at kabuuan nito ay ang:

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...