Loading...

Sassenpoort

1,763 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jul 8, 2012

Zwolle de Sassenpoort

De Sassenpoort is een van de best bewaarde monumenten van Zwolle.
Het is een stadspoort die werd gebouwd in 1406. De Poort is opgebouwd uit 101.000 stenen als onderdeel van de stadsverdedigingswerken. Voor de bouw is veel natuursteen gebruikt, met name trachiet, tufsteen en Bentheimer zandsteen.
In 1409 was de bouw van de Sassenpoort voltooid.
Verantwoordelijk voor de bouw was "Meister Henric van Roden en de sijne knechten". Tussen de hoektorens bevindt zich een Mezekouw. Vanuit gaten in de vloer van deze uitbouw kon kokende pek over eventuele binnendringende vijanden worden gegoten.

De gezichtsbepalende poort is nog de enige overgebleven poort uit de ommuring van de stad. De grote omvang van deze stadspoort stond voor de rijkdom van Zwolle in die periode. De poort moest ook zo breed zijn,zodat de karren volledig onder de poort konden staan. Na een grondige inspectie werd de deuren naar de stad geopend.

De poortwachters hadden ook de taak op op te letten op uiterlijke kenmerken van de bezoekers ,brandmerken,afgesneden oor. Deze werden niet toegelaten tot de stad!

De Sassenpoort is een binnenpoort. De buitenpoort was bij de Sassenpoorter brug. Tussen buiten en binnenpoort was een Rondeel,ontmuurd plein. In 1524 wou de Hertog Karel van Gelre Zwolle veroveren. De Zwollenaren bedachten een list!! De Hertog werd toegelaten door de buitenpoort. Direkt daarna werd de buitenpoort gesloten, zodat de rest van zijn leger buiten stond. De binnenpoort werd ook direkt gesloten. Het gevolg was dat de Hertog gevangen zat tusssen 2 poorten. Na een belofte dat hij Zwolle verder met rust zou laten,mocht hij gaan. Hij heeft zich niet aan zijn woord gehouden, want na een maand heeft hij Zwolle voor 4 weken belegerd. Uiteindelijk heeft hij Zwolle niet veroverd!

Na het aanleggen van de bastions en vestingwerken (1592-1612) werd de Sassenpoort een gevangenis tot 1739. Toen werd de gevangenis op de Spinhuiswal gebouwd.

In 1893 schonk de gemeente Zwolle de Sassenpoort aan de Staat der Nederlanden. Het werd omgebouwd tot rijksarchief.
Die functie heeft het gebouw inmiddels verloren. Tussen 1894 en 1897 werd de poort gerestaureerd,kantelen hersteld. De houten klokketoren werd vervangen door de huidige.

Zwolle the Sassenpoort

The Sassenpoort is one of the best preserved monuments of Zwolle.
It is a gate which was built in 1406. The gate is constructed from 101,000 bricks as part of the city defenses. For building stone is much used, especially trachyte, tuff and Bentheim sandstone.
In 1409 was the construction of the Sassenpoort completed.
Responsible for the construction was "Meister Henric van Roden and Sijne servants." Between the towers is a Mezekouw. From holes in the floor of the expansion could boiling pitch of any invading enemies be cast.

The iconic port is the only remaining gate in the walls of the city. The large size of this gate was the wealth of Zwolle in that period. The port also had to be wide enough so that the carts could be entirely under the gate. After a thorough inspection was opened the doors to the city.

The gatekeepers also had the task to pay attention to appearance of the visitors, branding, severed ear. These were not admitted to the city!

The Sassenpoort is an inner gate. The outer gate was at the bridge Sasse Poorter. Between outer and inner gate was a Rondeel, ontmuurd square. In 1524 Duke Charles of Guelders wanted to capture Zwolle. The Zwolle devised a ruse! The Duke was admitted by the outer gate. Immediately afterwards the outer gate closed so that the rest of his army was outside. The inner gate was closed immediately. The result was that the Duke was a prisoner maintained between 2 ports. After a further promise that he would leave Zwolle, he could go. He has not kept his word, because after a month he Zwolle for 4 weeks under siege. Eventually he has not conquered Zwolle!

After the application of the bastions and fortifications (1592-1612) was a prison Sassenpoort 1739. When the prison was built on the Spinhuiswal.

In 1893 the municipality of Zwolle Sassenpoort donated to the State of the Netherlands. It was converted into state archives.
That function has now lost the building. Between 1894 and 1897 the gate was restored battlements restored. The wooden bell tower was replaced by the current.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...