Loading...

Ole Pakuo - from Egypt to Canaan

18,301 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Nov 1, 2007

Maasai Gospel Music
Maasai Lyrics

Ore opa etii Siraeli enkop e Misiri
Etii opa enkop errindikisho
Eishiraki Enkai naishu nkolong'i pooki
Neduaki orng'urr papa lang' lekeperr
Errerrena Enkai peyie eretu ninche
Neyiolo shitani ina nayieu Enkai
Jii negoro oloirirua nedumu esekekua
Nekutaki enduaran enkop e Misiri
Nebukoki olosho pooki engogongi
Nejokini ntomonok Orburania
teneini enkayioni ake o Siraeli
Entubupudaki oldanyet leng'otonye entagorr

Neng'maki Enkai ngotonye enye Musa
Nejoki pee eshetu esampurr oo seyia
Tesheta ina sampurr nintagol oshoke
Tanang'aki enkayioni ino orkeju onang'ari
Amu eitera enkaina Enkai nagol ine
Aidipa aitobira enaitubulunye
Ore ilo lijeito eitera irmangati intaleng'i
Tenkaji enye aitubulu osinka lai Musa

Eitu enyoru Musa irpurdan le Misiri
Eitu enyoru Musa erikore e Misiri
Eitu enyoru Musa ntoyie e Misiri
Eitu enyoru Musa irmurran le Misiri

Ore en'damisho enye orkiyio lenyena
Peyie emitu olapa pisiau le nkaji e Yakobo
Peyie eitabiki enkop enkisiligata

Oi iyie mpapa lai
Eterrerrene Enkai peyie kilaku
Oi iyie nini lai
Eterrerrene Enkai peyie kilaku
Oi iyie olalashe
Eterrerrene Enkai peyie kilaku
Oi iyie enkanashe ai
Eterrerrene Enkai peyie kilaku

Oi iyie mpapa lai
Einosa Enkai ormumai ijung'ujung'u Kanani.
Oi iyie yieyio lai
Einosa Enkai ormumai ijung'ujung'u Kanani.
Oi yie olalashe
Einosa Enkai ormumai ijung'ujung'u Kanani.

Oo iyie mpapa lai
Mincho kim'booyo karsisisho ena kop
Oi iyie yieyio lai
Mincho kim'booyo irpurdan le misiri

Oi iyie olalashe
Mincho kim'booyo intoyie e misiri
Amu kelejisho
Eponu kanisa, nemeina nayau

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...