1. Bài 25 Bao-toan-khoi-luong-trong-cac-bai-toan-huu-co_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 2. Bài 25 Bao-toan-khoi-luong-trong-cac-bai-toan-huu-co_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 3. Bài 24 Peptit-protein_tuhoctoan.net.wmv

 4. Bài 23 Cacbohiat_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 5. Bài 22 Aminoaxit_tuhoctoan.net.wmv

 6. Bài 23 Cacbohiat_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 7. Bài 21 Bien.luan.cong.thuc.cau.tao.cua.HCHC-thay.Vu.Khac.Ngoc_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 8. Bài 21 Bien.luan.cong.thuc.cau.tao.cua.HCHC-thay.Vu.Khac.Ngoc_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 9. Bài 20 Do-bat-bao-hoa-va-ung-dung_tuhoctoan.net.wmv

 10. Bài 19 Phan-ung-axit-bazo-cua-amin-aminoaxit_tuhoctoan.net.wmv

 11. Bài 18 Phuong-phap-dem-va-tinh-nhanh-so-dong-phan_Tiet3_tuhoctoan.net.wmv

 12. Bài 18 Phuong-phap-dem-va-tinh-nhanh-so-dong-phan_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 13. Bài 18 Phuong-phap-dem-va-tinh-nhanh-so-dong-phan_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 14. Bài 17 Cac-phan-ung-chuyen-hoa-nhom-chuc_tuhoctoan.net.wmv

 15. Bài 16 Phuong-phap-trung-binh_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 16. Bài 15 Phan-ung-the-hidro-linh-dong_tuhoctoan.net.wmv

 17. Bài 16 Phuong-phap-trung-binh_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 18. Bài 14 Dai-cuong-ve-hoa-hoc-huu-co_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 19. Bài 14 Dai-cuong-ve-hoa-hoc-huu-co_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 20. Bài 13 Andehit-xeton_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 21. Bài 13 Andehit-xeton_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 22. Bài 12 Ancol-phenol_Tiet3_tuhoctoan.net.wmv

 23. Bài 12 Ancol-phenol_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 24. Bài 12 Ancol-phenol_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 25. Bài 11 Axit-cacboxylic_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 26. Bài 10 Bai-toan-dot-chay-cac-hop-chat-huu-co_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 27. Bài 11 Axit-cacboxylic_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 28. Bài 10 Bai-toan-dot-chay-cac-hop-chat-huu-co_Tiet2_phan2_tuhoctoan.net.wmv

 29. Bài 10 Bai-toan-dot-chay-cac-hop-chat-huu-co_Tiet2_phan1_tuhoctoan.net.wmv

 30. Bài 9 Amin_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 31. Bài 9 Amin_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv

 32. Bài 8 Bao-toan-nguyen-to-trong-cac-bai-toan-huu-co_tuhoctoan.net.wmv

 33. Bài 7 So-sanh-nhiet-do-soi-va-tinh-chat-axit_tuhoctoan.net.wmv

 34. Bài 6 Phan-ung-gom-toan-chat-khi_tuhoctoan.net.wmv

 35. Bài 4 Luyen-tap-ve-phuong-phap-bao-toan-dien-tich_tuhoctoan.net.wmv

 36. Bài 3 Crom-va-hop-chat_tuhoctoan.net.wmv

 37. Bài 2 Phan-bon-hoa-hoc_tuhoctoan.net.wmv

 38. Bài 1 Axit-nitric-va-muoi-nitrat_Tiet2_tuhoctoan.net.wmv

 39. Bài 1Axit-nitric-va-muoi-nitrat_Tiet1_tuhoctoan.net.wmv