Loading...

รู้บัญชีพารวย 15 : ประเภทค่าใช้จ่าย

1,147 views

Loading...

Loading...

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Aug 13, 2012

ติวบัญชี เรียนบัญชี เรียนพิเศษบัญชี สอนพิเศษบัญชี ติวสดบัญชี
http://www.dekbunchee.com
โทร. 084-103-0099

ติวออนไลน์ ติวบัญชีออนไลน์
http://www.dekbuncheeclub.com

บัญชีสำหรับบุคคลทั่วไป
รายการเด็กบัญชีวาไรตี้ ช่วงรวยด้วยบัญชี
ตอนที่ 15 ประเภทค่าใช้จ่าย เรียนบัญชีไม่มีเครียดโดยพี่อัส พี่น้ำ

เนื้อหาเกี่ยวกับ ประเภทค่าใช้จ่าย ธุรกิจ ค่าใช้จ่าย รวยด้วยบัญชี ต้นทุนขาย,ต้นทุนสินค้าที่ขาย
ค่าของ ส่งคืน ค่าขนส่ง ค่านำเสนอการขาย ค่าโฆษนา น้ำ ไฟ การดำเนิน เงินเดือนผู้บริหาร
ค่าเช่า ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา ผลตอบแทนสู่คนอื่น เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ดอกเบี้ยจ่าย ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีที่ต้องชำระประจำปี การวางแผนภาษี

เนื้อหาที่สอนโดยรวม
เรียนบัญชี ติวบัญชี สอนพิเศษบัญชี บัญชีการเงิน บัญชีขั้นต้น บัญชีชั้นกลาง บัญชีชั้นสูง บัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน บัญชีเพื่อการจัดการ Account Financial บัญชีเบื้องต้น บัญชีห้างหุ้นส่วน บัญชีบริษัท งบการเงิน บัญชีส่วนบุคคล บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน งบการเงินรวม บัญชีอุตสาหกรรม ต้นทุนกระบวนการ บัญชีต้นทุนช่วง บัญชีต้นทุนมาตรฐาน บัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม ระบบบัญชี บัญชีภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี การบัญชีซื้อมาขายไป การปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี การบันทึกบัญชี Accounting Principle Intermediate Accounting Corporate Accounting Financial Statement Asset Liability Consolidate Manufacturing Accounting Process Costing Standard Costing ABC Costing Activity Base Costing Tax Accounting Audit Accounting Merchandise Accounting Closing Adjusting Recording การเงินธุรกิจ วิชาบัญชี Managerial Accounting Financial Management การบัญชี สำหรับผู้บริหาร การบัญชีการจัดการ Periodic Perpetual การบัญชีสิ้นงวด การบัญชีต่อเนื่อง การวิเคราะห์รายการค้า Analyze Financial Statement การวิเคราะห์งบการเงิน การจัดการการเงิน การเงินระหว่างประเทศ Inter Financeทฤษฎีบัญชี Theory Accounting การบัญชีเพื่อการบริหาร Earning Per Share งบกระแสเงินสด Cash Flow Statement เดบิท เครดิต Debit Credit งบกำไรขาดทุน Income Statement งบแสดงฐานะทางการเงิน Financial Positioning Balance Sheet รับทำบัญชี แผนธุรกิจ Business Plan Work Sheet กระดาษทำการ งบทดลอง Trial Balance ค่าเสื่อมราคา Depreciation Comprehensive Income Journal Ledger งบต้นทุนผลิต งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น Variable Costing การบัญชีต้นทุนผันแปร การบัญชีต้นทุนเต็ม CVP Ratio การวิเคราะห์อัตราส่วน Normal Costing Actual Cost งบประมาณ

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...