Loading...

Ang mga pakinabang ng Islam 1/6 (Tagalog)

1,613 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jun 18, 2010

Pag-aaral Ang mga Relihiyon ng Islam dito:
http://www.islamhouse.com/s/10044
Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin
Sa kabila ng patuloy na paninira at panunuligsa ng Kanluran at mga bansang
naimpluwensiyahan nito, sadyang kapuna-puna na marami pa ring mga tao sa
buong daigdig ang pumapasok sa pananampalatayang Islam. Sinuman ang
matapat na naghahanap ng katotohanan at nagnanais na matamo ang kapayapaan
ay tiyak na matatagpuan lamang niya ito sa Islam. Siya ay malayang yumakap sa
Islam maging anuman ang kanyang lahi, kulay o katayuan sa buhay.
Inaanyayahan ko ang lahat na maging matapat sa sarili sa paghahanap ng
katotohanan. Ang talino at kaisipan na ipinagkaloob ng Dakilang Lumikha ay
nararapat lamang na unang pairalin kaysa sa bugso ng damdamin. Ang paggamit
ng emosyon lamang ay nagsisilbing balakid sa paghahanap ng tamang landas.
Ang bawa't pananampalataya ay nag-aangkin ng kaligtasan at katotohanan. Nguni't
ang pag-aangkin na ito ay dapat lamang na magkaroon ng tunay at sapat na
batayan. Ang tamang pangangatwiran na may mapananaligang batayan ay
kailangan upang malaman at matiyak ang makatotohanan.
Narito ang ilang katawagang pang-Islam bilang pangunahing impormasyon na
dapat malaman.
ANO ANG ISLAM?
Ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao, pook, tribo o anumang bagay na
nilikha ng Diyos. Ito ay kaiba sa ibang relihiyon sapagkat ang kanilang pangalan ay
hinango sa mga nilikhang bagay. Halimbawa: Ang Kristiyanismo ay hinango sa
katagang Kristo; Ang Budhismo sa pangalan ni Gautama Buddha; Hinduismo sa
tribo ng Indes Valley sa India; at Hudaismo sa tribo ng Juda.
Ang Islam ay isang katagang Arabik na hinango sa salitang ugat na "Salaam" na
nangangahulugan ng Kapayapaan. Ito ay nangangahulugan din ng Pagsunod,
Pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Tunay at Iisang Diyos. Ang tunay na
kapaayapaan ay nasa puso, isip at kaluluwa na nagdudulot ng kapayapaan sa
kapaligiran at lipunan. Ang Kapayapaan ay hindi kailanman matatamo sa antas ng
karunungan, kayamanan o katanyagan. Bagkus ito ay matatamo lamang sa
pamamagitan ng ganap at tapat na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban
ng Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) -- ang likas na pananampalatayang ibinigay
Niya sa sandaigdigan.
SINO ANG ALLAH?
Ang Allah ay ang tunay at tanging Tagapaglikha. Siya ay walang anak at hindi rin
ipinanganak. Siya ay walang katulad. Ang Allah ay hindi lamang Diyos ng mga tribo
o pangkat ng tao, bagkus Siya ang Tunay na Panginoon ng lahat. Kaya't Siya
lamang ang karapat-dapat na sambahin at wala ng iba pa. Siya ang nagpadala ng
mga Sugo upang turuan ang tao sa pagsamba tanging sa Kanya lamang. Ang ilan
sa kanila ay sina: Propeta Noah, Abraham, Moses, Hesus, Muhammad (SAWS)1
Pinanatili ng mga Muslim na Siya ay tawagin sa pangalang Allah. Siya (Allah)
mismo ang nagbigay ng Kanyang pangalan sa pamamagitan ng kapahayagan o
rebelasyon na Kanyang ipinadala sa mga piling Propeta. Siya ang tanging
Tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at nindi nakikita.
Ayon sa Banal na Qur'an (32 : 4)
"Ang Allah ay (Siyang) lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa
pagitan ng mga ito....."
SINO ANG MUSLIM?
Marami ang nag-aakala na ang tunay na Muslim ay ang isang tao na isinilang
mula sa mga magulang na Muslim, o di kaya ay isang taong isinilang sa bansang
Muslim. Ang lahi, kulay, tribo,angkan o pangalan ay hindi mga batayan upang ang
isang tao ay matawag na Muslim.
Ang Muslim ay ang nilikha ng Allah na Sumusunod, Sumusuko at Tumatalima sa
Kanyang mga Kautusan. Sa katunayan, hindi ang tao lamang ang matatawag na
Muslim. Maging ang lahat ng mga nilikha ng Allah bukod pa sa tao (katulad ng
mga bituin sa kalangitan,ang araw, buwan, hangin, hayop, atbp.) ay maituturing na
Muslim, sapagka't silang lahat ay mga nilikha na sumusnod sa likas na batas na
inilagay ng Allah sa kalikasan.
Isang kamalian at hindi kailanman matatanggap ng mga Muslim na sila ay
tawaging "Muhammadan" sapagka't ito ay nagbibigay kahulugan ng pagsamba kay
Propeta Muhammad (SAWS). Ang Islam ay hindi kailanman nagtuturo ng pagsamba
sa Propeta o anumang nilikha lamang ng Allah. Bagkus, ito ay naghihikayat sa tao
na sumamba tangi sa nag-iisa lamang na Allah, at nagbabawal sa anumang uri ng
pagsamba na iniuukol sa nilikha.
SINO SI MUHAMMAD?
Si Muhammad (SAWS) ay isinilang sa lungsod ng Makkah (O Bacca Sa Bibliya)
isang kilalang lungsod na nasasakop ng Saudi Arabia sa kasalakuyan. Siya ay isang
tao na pinili ng Allah bilang huwaran ng sangkatauhan. Siya ang panghuling Sugo
at Propeta ng Allah at ang kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao.
Ang pagitan nina Propeta Muhammad at Propeta Hesus (SAWS) ay humigit
kumulang sa 570 taon. Sa katunayan, si Propeta Hesus at Propeta Muhammad ay
iisa ang pinagmulan. Ito ay si Propeta Abraham (SAWS) ang tinaguriang -- Ama ng
Mananampalataya. Si Propeta Hesus ay nanggaling sa lahi ni Propeta Isaac at si
Propeta Muhammad naman ay sa lahi ni Propeta Ismael.

  • Category

  • License

    • Standard YouTube License

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...