Loading...

Gerry Leonidas-„To typografia, Jim..."/ "It's typography, Jim..."

1,223 views

Loading...

Loading...

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jun 1, 2012

Wszystkie filmy dostępne są również na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego / All videos are also available at the National Audiovisual Institute's website: http://www.nina.gov.pl/edukacja/ninat...

PEŁNY TYTUŁ: „To typografia, Jim, ale inna od tej, którą znamy..."/ FULL TITLE: "It's typography, Jim, but not as we know it..."

Gerry Leonidas podjął pracę dokładnie w momencie, gdy użycie komputerów zapoczątkowało rewolucję w procesie designu i druku, a jego pierwsze zdobyte kwalifikacje (administrowanie biznesem, dziennikarstwo i typografia) nie odpowiadały wtedy jeszcze potrzebom tego procesu. W 1994 zadomowił się w Departamencie Typografii i Komunikacji Graficznej (Department of Typography & Graphic Communication) na angielskim Uniwersytecie w Reading, gdzie dziś uczy studentów typografii i projektowania kroju pisma. Od 2001 Gerry prowadzi studia magisterskie z projektowania kroju pisma (the MA Typeface Design program), nawiązujące do nauczania podyplomowego opartego na praktyce i będące modelem dla przemiany studiów typograficznych na całym świecie. Ta stanowiąca przykład metodologia Departamentu Typografii, oparta na badaniach naukowych, jest coraz częściej uznawana za najbardziej niezawodne i właściwe podejście do edukacji projektantów tworzących dla szybko zmieniających się, ewoluujących środowisk. Mistrzostwo Gerry'ego w budowaniu mostów pomiędzy edukacją a przemysłem w celu odpowiadania na typograficzne niepokoje, znajduje odzwierciedlenie w projektach współtworzonych z takimi firmami, jak Adobe, Microsoft czy Monotype i dodaje popularności jego obserwacjom dotyczącym rozwoju typografii. Jego perspektywa jest z rodzaju tych umieszczających typografię w szerszym kontekście. Jest często zapraszany, aby o niej mówić, uczyć i oceniać pracę innych.

TYTUŁ PREZENTACJI: „To typografia, Jim, ale inna od tej, którą znamy..."

Pokolenie wiedzy, wiadomości, komentarze, internet społecznościowy, duże zbiory danych, a teraz także edukacja: jeden po drugim obszary Internetu, które naprawdę mają znaczenie, opierają się na tekście i, coraz bardziej, na spersonalizowanych urządzeniach przenośnych. Na poziomie słowa, zdania i akapitu lekcje kilku setek lat hierarchii wizualnej w druku są ciągle aktualne. Ale nośniki tego tekstu utraciły siłę objaśniania związaną tylko z papierem. Teraz zaczynamy wyobrażać sobie nową typografię, interaktywną i zdolną odkrywać przed nami ukryte struktury. I, aby uczynić rzeczy jeszcze bardziej interesującymi, ta typografia jest ogólnoświatowa, w skryptach oferujących projektantom znaczne wyzwania. To wystąpienie jest manifestem na rzecz globalnej, osobistej, mobilnej, rozszerzającej swoje wpływy typografii.
***
Gerry Leonidas started working at exactly the time desktop computers began to disrupt the design and printing industry, while gathering qualifications of mostly peripheral relevance (Business Admin, Journalism, and — eventually — Typography). In 1994 he found a home in the Department of Typography & Graphic Communication at the University of Reading, England, where he teaches typography and typeface design. Since 2001 he has been running the MA Typeface Design program, a reference for postgraduate practice-based teaching, and a model for the transformation of typographic studies world-wide. The research-based methodology exemplified by the Department of Typography is increasingly recognised as the most robust and relevant approach to educate designers for rapidly evolving environments. Gerry's championing of building bridges between education and industry to address typographic concerns is reflected in projects with companies such as Adobe, Microsoft, and Monotype, and lends currency to his observations about typographic developments. His perspective is one of placing typography in a wider context, and he is frequently invited to speak, teach, and review the work of others.

TITLE OF THE TALK: "It's typography, Jim, but not as we know it..."

Knowledge generation, news, commentary, the social web, large data sets, and now education: one by one, the areas of the web that really matter depend on text, and increasingly on personalised, mobile devices. At the level of the word, the line, and the paragraph the lessons of a few hundred years of visual hierarchies in type are still valid. But the containers of these texts have lost the explanatory power of bound paper. We're now beginning to imagine a new typography, interactive and capable of revealing hidden structures. And, to make things more interesting, this typography is world-wide, in scripts that offer considerable challenges for designers. This talk is a manifesto for a global, personal, mobile, expansive typography.

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...