Loading...

Ven. Gavesako - Entering Rains Retreat (Vassa)

1,804 views

Loading...

Loading...

Transcript

The interactive transcript could not be loaded.

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jul 6, 2009

Entering the Vassa
เกี่ยวกับ "เข้าพรรษา"

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจะไม่เข้าจำพรรษาไม่ได้ รูปใด
ไม่เข้าจำพรรษา ต้องอาบัติทุกกฏ"

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่ต้องการจะเข้าจำพรรษาใน
วันเข้าพรรษานั้น ไม่พึงจงใจเดินผ่านอาวาสไป รูปใดเดินผ่านไป ต้องอาบัติทุกกฏ" [ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๖/๒๙๔.]

พระผู้มีพระภาคทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า "ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคล ๗ จำพวกคือ ภิกษุ ภิกษุณี สิกขมานา สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ส่งทูตมา เราอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะ๑ได้ แต่เมื่อพวกเขาไม่ส่งทูตมา เราไม่อนุญาตให้ไป พึงกลับใน ๗ วัน"๒
[๑ สัตตาหกรณียะ แปลว่า ธุระที่จะพึงทำให้เสร็จได้ภายใน ๗ วัน หมายถึงธุระเป็นเหตุให้ภิกษุออกจากวัดไปค้างแรมที่อื่นได้ในระหว่างพรรษา เป็นเวลา ๗ วัน (วิ.อ. ๓/๑๘๗/๑๔๖)
๒ พึงกลับใน ๗ วัน คือ ต้องกลับมารับอรุณที่ ๗ ในวัดที่ตนเข้าพรรษา จะไปพักแรมครบ ๗ วันแล้ว กลับมารับอรุณที่ ๘ ไม่ได้ (วิ.อ. ๓/๑๘๗/๑๔๖)] [ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๘๗/๒๙๖.]

พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เข้าจำพรรษาในหมู่
เกวียนได้"
พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า "ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้เข้าจำพรรษาในเรือได้"
[ดูรายละเอียดใน วิ.ม. (ไทย) ๔/๒๐๓/๓๑๙-๓๒๐.]

วันเข้าพรรษามี ๒ วัน คือ ๑. วันเข้าพรรษาต้น ๒. วันเข้าพรรษาหลัง
[วิ.ป. (ไทย) ๘/๓๒๒/๔๓๔.]

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...