Loading...

ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - KANON OF THEOTOKOS

349,978 views

Loading...

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Mar 24, 2009

ΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ - KANON OF THEOTOKOS

Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες Θεώ τω ποιήσαντι θαυμαστά τέρατα, βραχίονι υψηλώ και σώσαντι τον Ισραήλ ότι δεδόξασται.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Ωδή παρακλήσεως τη Θεοτόκω, πιστοί προσενέγκωμεν, ιλασμόν αιτούμενοι, των εγκλημάτων ημών, και του εχθρού αποφυγήν και σωτηρία ψυχών.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Ελέους την άβυσσον η τετοκυία, ελέησον οίκτειρον, την εμήν ασθένειαν θεοχαρίτωτε, και χειραγώγησον προς φως της κατανύξεως.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Υψώθην ο άθλιος τη απονία, αρθείς το φρονήματι, και εις βόθρον πέπτωκα των παραπτώσεων˙ τη μετανοία με αγνή, πάλιν ανόρθωσον.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Μυρίοις εγκλημασιν αμαρτημάτων, βαρούμενος άχραντε, σοι προσπίπτω δέξαι με, μετανοούντα θερμώς, και ιλεών μοι τον κριτήν, ποίησον Δέσποινα

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Ο θρόνος ο του Θεού, των Χερουβίμ ο υπέρτερος˙ νεφέλη του φωτός, ψυχής μου τα όμματα, Παναγία φώτισον, και παθών αχλύος, την καρδία μου καθάρισον.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Η μήτηρ του λυτρωτού˙ και των κτισμάτων βασίλισσα, αιχμαλωσίας δεινή, ληφθέντα με λύτρωσαι, Μαρία Πανάμωμε˙ και της βασιλείας, του υιού σου καταξίωσον.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Η κλήσις σου αληθώς, ψυχών υπάρχει καθάρσιον˙ και ρυπαρών λογισμών, εστιν ελατήριον, και φυγαδευτήριον, πονηρών πνευμάτων, Θεοτόκε αειπάρθενε.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Ασμάτων άσμα συ ει, Θεοχαρίτωτε Δέσποινα˙ Αγγέλων η καλλονή˙ βροτών η ανάπλασις˙ Θεόν γαρ εγέννησας, σεσωματωμένον, τον τας φύσεις μεταλάττοντα.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Θυγατέρες σπεύσατε, της Αγίας Ιερουσαλήμ, θεάσασθαι μορφήν, νύμφης ευκλεούς, Μαρίαν την άχραντον, και ευσεβώς άσατε αυτή˙ χαίρε Πανύμνητε, Θεοτόκε η χαρά ημών.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς
Εκλεκτή ευπρόσδεκτως ανεδείχθης όλη τω Θεώ˙ ως κρίνον ανθηρόν μέσον ακανθών˙ αφ' ων σε οσφράδιον Παρθενικόν, εύρεν εαυτώ, και σε ανέδειξε, προστασία των τιμώντων σε.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιω Πνεύματι
Νάρδος αποστάζουσα, αρωμάτων άφθορε σεμνή˙ καλή εν γυναιξίν, ώφθης αληθώς˙ ωραία η όψις σου και η φωνή πλήρης αγαθών˙ λύτρον γαρ έτεκες, των πταισμάτων τοις υμνούσι σε.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν
Η ψυχή μου Δέσποινα, εκολλήθη όλη ψαλμικώς, οπίσω σου τοιγαρούν σου η δεξιά, εμού αντιλάβοιτο εκδυσωπώ, σώζουσα με νυν, και περιέπουσα, και φρουρούσα και σκεπάζουα.

Ησαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εν γαστρί, και έτεκεν υιόν τον Εμμανουήλ, Θεόν τε και άνθρωπον. Ανατολή, όνομα αυτώ, ον μεγαλυνοντες, την Παρθένον μακαρίζομεν.

Comments • 104

Ierousalaim Israel
ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΕ ΜΑΣ   ΜΟΝΗ ΑΓΝΗ ΜΟΝΗ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ.
Chrystalla Wennqvist
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ. ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ ΛΥΠΗΣΟΥ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΟΥ!!ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΑΝΟΥΛΑ ΜΟΥ, ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
Ανδρέας
Όμορφη! Ο Θεός να ευλογεί Ορθόδοξοι αδελφοί, Χαιρετίσματα από τη Βενεζουέλα! Η Παναγία μας προστατεύουν. Pax et Bonum!
Pampelmuse2011
Θεοτόκε Παρθένε, Συ που δεν ζούσες για τον εαυτό σου αλλά για τον Κύριο και Θεό σου, βοήθησέ με να ζω και εγώ έξω από τα τείχη του εγώ μου, πάντα κάτι να κάνω για τον διπλανό μου. Συ Θεοτόκε, η ιερωτάτη περιστερά, βοήθησέ με να είμαι ακέραιος στον χαρακτήρα μου.  Συ Θεοτόκε, η άχραντος, βοήθησέ με στον αγώνα κατά των παθών μου. Συ Κεχαριτωμένη, βοήθησέ με να στολίσω την ψυχή μου με την αρετή. Συ, Μεγαλόχαρη, γίνε μαζί μας παρηγοριά και δύναμη στις θλίψεις μας. Σε ευχαριστούμε, Παρθένε, γιατί είσαι η εξάλειψη της λύπης μας, το βάλσαμο της γιατρειάς μας και η αιτία της χαράς μας. 
View reply
Hide replies
HellenicWarrior
Κύριος Ιησούς σας ευχαριστώ για όλες τις ευλογίες που μου έδωσε! Σας ευχαριστώ γιατί είμαι ζωντανός σήμερα!!! <3 <3 <3
View all 2 replies
Hide replies
ΑκραίαΚαιρικά3αΛεφωρεία
Ωδήν επινίκιον άσωμεν πάντες Θεώ τω ποιήσαντι θαυμαστά τέρατα, βραχίονι υψηλώ και σώσαντι τον Ισραήλ ότι δεδόξασται. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Ωδή παρακλήσεως τη Θεοτόκω, πιστοί προσενέγκωμεν, ιλασμόν αιτούμενοι, των εγκλημάτων ημών, και του εχθρού αποφυγήν και σωτηρία ψυχών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Ελέους την άβυσσον η τετοκυία, ελέησον οίκτειρον, την εμήν ασθένειαν θεοχαρίτωτε, και χειραγώγησον προς φως της κατανύξεως. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Υψώθην ο άθλιος τη απονία, αρθείς το φρονήματι, και εις βόθρον πέπτωκα των παραπτώσεων˙ τη μετανοία με αγνή, πάλιν ανόρθωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Μυρίοις εγκλημασιν αμαρτημάτων, βαρούμενος άχραντε, σοι προσπίπτω δέξαι με, μετανοούντα θερμώς, και ιλεών μοι τον κριτήν, ποίησον Δέσποινα Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Ο θρόνος ο του Θεού, των Χερουβίμ ο υπέρτερος˙ νεφέλη του φωτός, ψυχής μου τα όμματα, Παναγία φώτισον, και παθών αχλύος, την καρδία μου καθάρισον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Η μήτηρ του λυτρωτού˙ και των κτισμάτων βασίλισσα, αιχμαλωσίας δεινή, ληφθέντα με λύτρωσαι, Μαρία Πανάμωμε˙ και της βασιλείας, του υιού σου καταξίωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Η κλήσις σου αληθώς, ψυχών υπάρχει καθάρσιον˙ και ρυπαρών λογισμών, εστιν ελατήριον, και φυγαδευτήριον, πονηρών πνευμάτων, Θεοτόκε αειπάρθενε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Ασμάτων άσμα συ ει, Θεοχαρίτωτε Δέσποινα˙ Αγγέλων η καλλονή˙ βροτών η ανάπλασις˙ Θεόν γαρ εγέννησας, σεσωματωμένον, τον τας φύσεις μεταλάττοντα. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Θυγατέρες σπεύσατε, της Αγίας Ιερουσαλήμ, θεάσασθαι μορφήν, νύμφης ευκλεούς, Μαρίαν την άχραντον, και ευσεβώς άσατε αυτή˙ χαίρε Πανύμνητε, Θεοτόκε η χαρά ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς Εκλεκτή ευπρόσδεκτως ανεδείχθης όλη τω Θεώ˙ ως κρίνον ανθηρόν μέσον ακανθών˙ αφ' ων σε οσφράδιον Παρθενικόν, εύρεν εαυτώ, και σε ανέδειξε, προστασία των τιμώντων σε. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιω Πνεύματι Νάρδος αποστάζουσα, αρωμάτων άφθορε σεμνή˙ καλή εν γυναιξίν, ώφθης αληθώς˙ ωραία η όψις σου και η φωνή πλήρης αγαθών˙ λύτρον γαρ έτεκες, των πταισμάτων τοις υμνούσι σε. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Η ψυχή μου Δέσποινα, εκολλήθη όλη ψαλμικώς, οπίσω σου τοιγαρούν σου η δεξιά, εμού αντιλάβοιτο εκδυσωπώ, σώζουσα με νυν, και περιέπουσα, και φρουρούσα και σκεπάζουα. Ησαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εν γαστρί, και έτεκεν υιόν τον Εμμανουήλ, Θεόν τε και άνθρωπον. Ανατολή, όνομα αυτώ, ον μεγαλυνοντες, την Παρθένον μακαρίζομεν. johnge Διαχειριστής   Δημοσιεύσεις: 216 Εγγραφή: Τετ Αύγ 01, 2012 3:43 pm Τοποθεσία: Γιάννης, Αθήνα
MAKIS SYMEONIDIS
να ζησεται θεοσταλτοι ΣΙΜΟΝΟΠΕΤΡΙΤΕΣ
Antony M
Αγαπημενη Μανα μας,προστατεψε μας απο ανθρωπους πονηρους και απο καθε πηγη κακου..!!!!
View reply
Hide replies
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΗ
φωτισε λυπησου και συχώρεσε με...  
Στέλιος παλαιολογος
ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ !!! ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΨΑΛΜΟΣ!!!! ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ!!!!
When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...