1. 68 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.68 | Prepare For Trouble

 2. 69 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.69 | Boss Fight City

 3. 70 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.70 | I Lava You

 4. 71 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.71 | Collection Inferno

 5. 72 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.72 | You Been Slain...Again

 6. 73 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.73 | Drowning Devils

 7. 74 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.74 | Bullying the Eater of Worlds

 8. 75 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.75 | We Meet Again Skeletron!

 9. 76 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.76 | Hell Grave

 10. 77 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.77 | Screams Echo Around You...

 11. 78 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.78 | Skeletron Cut Me Some Slack Bro!

 12. 79 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.79 | Skeletron Im coming for you

 13. 80 Thumbnail

  Sunday Marathon | Terraria With SlyFox | Ep.80 | YOUR BONES ARE MINE!!!

 14. 81 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.81 | Introducing Wall Of Fail

 15. 82 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.82 | The Fall Of The Wall of Flesh

 16. 83 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.83 | Rainbow World Monstahs

 17. 84 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.84 | Excuse Me but WTF happened?

 18. 85 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.85 | Oh Geesh game take it easy!

 19. 86 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.86 | You Bring Great Honor Sly

 20. 87 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.87 | Whats This? Whats This?

 21. Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.88 | OMG IM MEGAMAN!

 22. 89 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.89 | Combining Accesories!

 23. 90 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.90 | Sly, The Dragon Slayer!!!

 24. 91 Thumbnail

  Terraria With SlyFox | Ep.91 | What to do now?