Loading...

Eurokomisarės V. Reding pasisakymą komentuoja prof. Vytautas Radžvilas (1 d.) 2013-06-11

12,208 views

Loading...

Loading...

Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.
Published on Jun 14, 2013

Eurokomisarė Viviana Re­ding, ku­ri Eu­ro­pos Ko­mi­si­jo­je yra at­sa­kin­ga už tei­sin­gu­mą ir pa­grin­di­nes tei­ses, viešėdama Vilniuje buvo pa­pra­šy­ta įver­tin­ti Lie­tu­vos po­li­ti­kų ini­cia­ty­vas užd­raus­ti abor­tus ir ho­mo­sek­sua­liz­mo pro­pa­gan­dą. "Jūs tei­sin­gai sa­ko­te, kad tai kai ku­rių Lie­tu­vos po­li­ti­kų ban­dy­mai. Mes tu­ri­me ma­ty­ti, ką da­ro vi­sa ša­lis", - tei­gė V.Re­ding, gegužės 31 dieną da­ly­va­vusi Eu­ro­pos na­mų ati­da­ry­me Vil­niu­je. Ji pa­brė­žė, kad dis­kri­mi­na­vi­mas yra "la­bai ne­igia­mas" da­ly­kas ne tik žmo­giš­ką­ja, bet ir tei­si­ne pra­sme.

"Tu­rė­tu­mė­te ži­no­ti, kad eu­ro­pi­nės su­tar­tys šiuo klau­si­mu yra la­bai aiš­kios. Jo­se sa­ko­ma, kad žmo­gus Eu­ro­po­je tu­ri tei­sę rink­tis to­kį gy­ve­ni­mą, ko­kį no­ri gy­ven­ti, o ne­dis­kri­mi­na­vi­mas yra vie­nas iš pa­grin­di­nių ES pri­nci­pų. Šis ne­dis­kri­mi­na­vi­mas taip pat įra­šy­tas į eu­ro­pi­nius tei­sės ak­tus, to­dėl Eu­ro­pos Są­jun­ga ga­li rea­guo­ti, jei šių tei­sės ak­tų vals­ty­bė­se na­rė­se ne­si­lai­ko­ma. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad ES rea­guos, jei vyks kas nors prieš­ta­rau­jan­čio su­tar­tims ir eu­ro­pi­niams tei­sės ak­tams," - kal­bė­jo eu­ro­ko­mi­sa­rė.

Apie šiuos įžūlius ir Lietuvos Respublikos suverenumą menkinančius eurokomisarės žodžius masinės informacijos priemonės pranešė, bet jie išsamesnės analizės ir komentarų nesusilaukė.

Aikštės televizija eurokomisarės Vivianos Reding pasisakymą paprašė pakomentuoti politologą prof. Vytautą Radžvilą.

Filmavo Aušra Gabalytė.

http://www.tiesos.lt

Loading...

When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Up next


to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...