1,764
 • అక్షరాలనుండి అంకెలలో రాయడం-1 - Duration: 3 minutes, 26 seconds.

  • 4 weeks ago
  • 498 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Alphabet words -5 (Q to T) - Duration: 2 minutes, 15 seconds.

  • 2 months ago
  • 389 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • A Visit to Uncle's House - 2nd English - Duration: 6 minutes, 23 seconds.

  • 2 months ago
  • 251 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Alphabet words-4 - Duration: 2 minutes, 16 seconds.

  • 2 months ago
  • 103 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Number song 1 to 5 - 1st Mathematics - Duration: 59 seconds.

  • 2 months ago
  • 169 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 5th Class Telugu - Page No. 5 - Duration: 3 minutes, 13 seconds.

  • 2 months ago
  • 232 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 5th Telugu - page no. 3 - Duration: 2 minutes, 45 seconds.

  • 2 months ago
  • 129 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 5th Telugu - page no 7 - Duration: 2 minutes, 6 seconds.

  • 2 months ago
  • 130 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 120 డిగ్రీల కోణమును నిర్మించుట - Duration: 4 minutes, 45 seconds.

  • 2 months ago
  • 59 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 60డిగ్రీల కోణమును నిర్మించుట - Duration: 5 minutes, 43 seconds.

  • 2 months ago
  • 79 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • He words - She words - 1st Class English - Duration: 59 seconds.

  • 2 months ago
  • 179 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Possessive pronouns - Ammu and Her Family - Duration: 2 minutes.

  • 2 months ago
  • 160 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • ఇచ్చిన కోణము యొక్క సమద్విఖండన రేఖను నిర్మించుట - 6వ గణితం - Duration: 7 minutes, 18 seconds.

  • 2 months ago
  • 90 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • ఇచ్చిన రేఖకి, రేఖపైలేని బిందువు నుండి లంబం గీయుట - Duration: 5 minutes, 46 seconds.

  • 3 months ago
  • 76 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • ఇచ్చిన రేఖాఖండానికి లంబ సమద్వి ఖండన రేఖను గీయడం - Duration: 4 minutes, 41 seconds.

  • 3 months ago
  • 55 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • రేఖాఖండాన్ని గీయడం - గణితం - Duration: 79 seconds.

  • 3 months ago
  • 225 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Where are you Sweety? - 2nd Class English - Duration: 2 minutes, 7 seconds.

  • 4 months ago
  • 491 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Reading Lesson - Abhi goes to Zoo - Duration: 87 seconds.

  • 4 months ago
  • 184 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Names in Ammu's Family - Duration: 71 seconds.

  • 5 months ago
  • 343 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Day of a week - Duration: 99 seconds.

  • 5 months ago
  • 302 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • seasons - Duration: 66 seconds.

  • 5 months ago
  • 140 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • List of common words -1 - Duration: 3 minutes, 50 seconds.

  • 5 months ago
  • 293 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • కవల ప్రధాన సంఖ్యలు - గణితం - Duration: 91 seconds.

  • 5 months ago
  • 163 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • పరస్పర ప్రధాన సంఖ్యలు - గణితం - Duration: 2 minutes, 27 seconds.

  • 5 months ago
  • 94 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Alphabet words in Text Book-3 - Duration: 2 minutes, 42 seconds.

  • 5 months ago
  • 155 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Alphabet words in Text Book-2 - Duration: 2 minutes, 20 seconds.

  • 5 months ago
  • 139 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Alphabet words in Text Book-1 - Duration: 2 minutes, 1 second.

  • 5 months ago
  • 301 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • ఎలక్ట్రాన్ బాండింగ్ - కెమిస్ట్రీ - Duration: 45 minutes.

  • 5 months ago
  • 153 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • వృత్తఖండ వైశాల్యంను కనుగొనుట-2, గణితం - Duration: 13 minutes.

  • 5 months ago
  • 105 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • వృత్తఖండ వైశాల్యంను కనుగొనుట -1, గణితం - Duration: 30 minutes.

  • 5 months ago
  • 129 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • వృత్తానికి స్పర్సరేఖల నిర్మాణం - గణితం - Duration: 2 minutes, 41 seconds.

  • 6 months ago
  • 268 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • కణవిభజన - చరిత్ర - సమవిభజన-2 - బయోసైన్స్ - Duration: 12 minutes.

  • 6 months ago
  • 159 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • కణవిభజన - చరిత్ర - సమవిభజన-1 - బయోసైన్స్ - Duration: 30 minutes.

  • 6 months ago
  • 132 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • వివిధ పరమాణు నామునాలు- 2 - ఫిజికల్ సైన్స్ - Duration: 16 minutes.

  • 6 months ago
  • 407 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • వివిధ పరమాణు నామునాలు- 1 - ఫిజికల్ సైన్స్ - Duration: 30 minutes.

  • 6 months ago
  • 401 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • వక్ర తలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనం -2 - ఫిజికల్ సైన్స్ - Duration: 16 minutes.

  • 6 months ago
  • 361 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • వక్ర తలాల వద్ద కాంతి వక్రీభవనం -1 - ఫిజికల్ సైన్స్ - Duration: 28 minutes.

  • 6 months ago
  • 680 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • circles, tangents to a circle2-Part2 - 10th Maths - Duration: 54 seconds.

  • 7 months ago
  • 33 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • circles, tangents to a circle2-Part1 - 10th Maths - Duration: 30 minutes.

  • 7 months ago
  • 52 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 3 - bahupadhulu seeshasidhantham-Part2 - 10th Maths - Duration: 14 minutes.

  • 7 months ago
  • 78 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 3 - bahupadhulu seeshasidhantham-Part1 - 10th Maths - Duration: 30 minutes.

  • 7 months ago
  • 71 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 2 - bahupadhaaalu-seshasidhaanthaalu-Part2 - 10th Maths - Duration: 4 minutes, 6 seconds.

  • 7 months ago
  • 59 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 2-bahupadhaaalu-seshasidhaanthaalu-Part1 - 10th Maths - Duration: 30 minutes.

  • 7 months ago
  • 95 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • bahupadhaaalu-seshasidhaanthaalu-Part2 - 10th Maths - Duration: 9 minutes, 16 seconds.

  • 7 months ago
  • 46 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Bahupadhulu-seshasidhantham - Part1 -10th Maths - Duration: 30 minutes.

  • 7 months ago
  • 95 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Bahulakam (బాహుళకము) - 10th Maths - Duration: 14 minutes.

  • 7 months ago
  • 81 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • ankasredi-maadyamam-Part1 - 10th Maths - Duration: 30 minutes.

  • 7 months ago
  • 116 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • ankaganitham(sagatu)-Part2 - 10th Maths - Duration: 2 minutes, 2 seconds.

  • 7 months ago
  • 103 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • Ankaganitham (sagatu)-Part1 - 10th Maths - Duration: 30 minutes.

  • 7 months ago
  • 146 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
 • 2 అంకెల కూడిక - 3 - Duration: 4 minutes, 11 seconds.

  • 8 months ago
  • 373 views
  ఈ వీడియోలు మీ లేదా మీ పాఠశాల పిల్లలకు ఉపయోగపడుతాయని భావిస్తే తప్పక Subscribe అవండి మరియు షేర్ చేయండి. మీ సలహాలు, సూచనలు కామెంట్ బాక్స్ లో వదలండి.
  This is Educational Channel. visit http://www.naa...
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...