• අව්වේ මුතු ඇට වපුරා | Awwe Muthu Ata Wapura

  14,753 views 3 months ago
  හැමදාම මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න. Show less
  Read more
 • Uploads Play all

  • ඔක්සිජන් මාතර දෙවුන්දර හෙල්ලුවේ මෙහෙමයි | Oxygen Nonstop Matara 2017 - Duration: 8 minutes, 17 seconds.

   • 7 hours ago
   • 775 views
   ඔක්සිජන් මාතර දෙවුන්දර හෙල්ලුවේ මෙහෙමයි | Oxygen Nonstop Matara 2017

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • ඔක්සිජන් මාතර දෙවුන්දර හෙල්ලුවේ මෙහෙමයි | Oxygen Nonstop Matara 2017 - Duration: 8 minutes, 27 seconds.

   • 7 hours ago
   • 154 views
   ඔක්සිජන් මාතර දෙවුන්දර හෙල්ලුවේ මෙහෙමයි | Oxygen Nonstop Matara 2017

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • ඔක්සිජන් මාතර දෙවුන්දර හෙල්ලුවේ මෙහෙමයි | Oxygen Nonstop Matara 2017 - Duration: 9 minutes, 3 seconds.

   • 7 hours ago
   • 183 views
   ඔක්සිජන් මාතර දෙවුන්දර හෙල්ලුවේ මෙහෙමයි | Oxygen Nonstop Matara 2017

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • රගන රැගුම් | Ragana Ragum | Supriya Abesekara - Duration: 3 minutes, 29 seconds.

   • 7 hours ago
   • 88 views
   රගන රැගුම් | Ragana Ragum | Supriya Abesekara

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • මං විතරද | Man Vitharada | Ashan Fernando - Duration: 3 minutes, 58 seconds.

   • 7 hours ago
   • 93 views
   මං විතරද | Man Vitharada | Ashan Fernando

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • බොලන් පොඩි නංගි | Bolan Podi Nangi - Duration: 2 minutes, 47 seconds.

   • 7 hours ago
   • 50 views
   බොලන් පොඩි නංගි | Bolan Podi Nangi

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • අවංක හින්දා ආයේ රැවටුනා | Awanka Hinda - Duration: 4 minutes, 19 seconds.

   • 7 hours ago
   • 102 views
   අවංක හින්දා ආයේ රැවටුනා | Awanka Hinda

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • අද හවසට මා | Ada Hawasata Ma | Supriya - Duration: 3 minutes, 27 seconds.

   • 7 hours ago
   • 29 views
   අද හවසට මා | Ada Hawasata Ma | Supriya

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • මගේ ජීවිතේම | Mage Jeevithema | Chamara Ranawaka - Duration: 118 seconds.

   • 7 hours ago
   • 58 views
   මගේ ජීවිතේම | Mage Jeevithema | Chamara Ranawaka

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • සමු අරන් යා යුතුයි | Samu Aran Ya Yuthui | Ashan Fernando - Duration: 3 minutes, 41 seconds.

   • 7 hours ago
   • 51 views
   සමු අරන් යා යුතුයි | Samu Aran Ya Yuthui | Ashan Fernando

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • Jeevithayata | ජිවිතයට - Duration: 3 minutes, 44 seconds.

   • 7 hours ago
   • 33 views
   Jeevithayata | ජිවිතයට

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  • සද නේන | Sada Nena | Oxygen Live Show 2017 - Duration: 4 minutes, 33 seconds.

   • 7 hours ago
   • 85 views
   සද නේන | Sada Nena | Oxygen Live Show 2017

   ලංකාවේ තියෙන අලුත්ම සිංදු දාපු ගමන් ඔබ ගාවටම ගෙන්නගන්න රතු පැහැති සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටනය ක්ලික් කර Lanka Song අපිත් එක්ක එකතුවෙන්න.
  This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...