114
 • දියමත ලිස්සා යන්න ආරුගම්බේට ඇවිත් - Duration: 55 seconds.

  • 7 years ago
  • 7,963 views
  පොතුවිල ආරුගම්බේ මුහුදු වෙරළේ දියමත ලිස්සා යෑමේ සිවුදින අන්තර්ජාතික තරඟයට රටරටවලින් තරගකරුවෝ 65 දෙනෙක් එක්වෙති. ශ්‍රී ලංකාවේ ආගන්තුක සත්කාරය හා දේශීය නැටුම් ගැයුම් මේ උත්සවය වඩාත් අලංකාර කරයි.
 • AE CS3 - CASE STUDIES SHOWCASE - Duration: 53 seconds.

  • 7 years ago
  • 788 views
  AE CS3 - CASE STUDIES SHOWCASE
 • Sokari-Dance - Duration: 5 minutes, 30 seconds.

  • 7 years ago
  • 8,538 views
  Sokari-Dance
 • SABARAGAMUWA Univercity - Duration: 38 seconds.

  • 7 years ago
  • 1,569 views
  SABARAGAMUWA Univercity
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...