178
 • Wing Chun Today Volume 3 Trailer by Jason Lau - 播放時間:108 秒。

  • 11 年前
  • 觀看次數:48,606 次
  - Ten Concepts
  - Advance Chi Sao (sticky hands)
  - third form Bil Ji (thrusting fingers)
  - Wooden Dummy (Mok Yong Jong)
  - 6.5 Long Pole (Lok Deem Boon Qwun)

  © 2006 T. B. F. Productions. DVD a...
如要將這部影片新增至「稍後觀看」播放清單,請

新增至

正在載入播放清單...