661
 • ADITYA HRUDYAM -Visible & Lighting God - Health Mantra-The SUN GOD

  4,896 views 3 years ago
  English Translation of Aditya Hridayam from Ramayana along with Sanskrit Text

  tato yuddha parishrantam samare chintaya sthitam |
  ravanam chagrato drishtva yuddhaya samupasthitam || 1
  daiva taishcha samagamya drashtu mabhya gato ranam |
  upagamya bravidramam agastyo bhagavan rishihi || 2
  rama rama mahabaho shrinu guhyam sanatanam |
  yena sarvanarin vatsa samare vijayishyasi || 3
  aditya-hridayam punyam sarva shatru-vinashanam |
  jayavaham japen-nityam akshayyam paramam shivam || 4
  sarvamangala-mangalyam sarva papa pranashanam |
  chintashoka-prashamanam ayurvardhana-muttamam || 5
  rashmi mantam samudyantam devasura-namaskritam |
  pujayasva vivasvantam bhaskaram bhuvaneshvaram || 6
  sarva devatmako hyesha tejasvi rashmi-bhavanah |
  esha devasura gananlokan pati gabhastibhih || 7

  esha brahma cha vishnush cha shivah skandah prajapatihi |
  mahendro dhanadah kalo yamah somo hyapam patihi || 8

  pitaro vasavah sadhya hyashvinau maruto manuh |
  vayurvahnih praja-prana ritukarta prabhakarah || 9
  adityah savita suryah khagah pusha gabhastiman |
  suvarnasadrisho bhanur-hiranyareta divakarah || 10

  haridashvah sahasrarchih saptasapti-marichiman |
  timironmathanah shambhu-stvashta martanda amshuman || 11
  hiranyagarbhah shishira stapano bhaskaro ravihi |
  agni garbho'diteh putrah shankhah shishira nashanaha || 12


  vyomanathastamobhedi rigyajussamaparagaha |
  ghanavrishtirapam mitro vindhya-vithiplavangamaha || 13
  atapi mandali mrityuh pingalah sarvatapanaha |
  kavirvishvo mahatejah raktah sarva bhavodbhavaha || 14
  nakshatra grahataranam-adhipo vishva-bhavanah |
  tejasamapi tejasvi dvadashatman namo'stu te || 15
  namah purvaya giraye pashchimayadraye namah|
  jyotirgananam pataye dinaadhipataye namah || 16
  Jayaya jaya bhadraya haryashvaya namo namah |
  namo namah sahasramsho adityaya namo namah || 17
  nama ugraya viraya sarangaya namo namah |
  namah padma prabodhaya martandaya namo namah || 18
  brahmeshanachyuteshaya suryayadityavarchase |
  bhasvate sarva bhakshaya raudraya vapushe namaha || 19
  tamoghnaya himaghnaya shatrughnayamitatmane |
  kritaghnaghnaya devaya jyotisham pataye namaha || 20
  taptacami karabhaya vahnaye vishvakarmane |
  namastamo'bhinighnaya ravaye (rucaye) lokasakshine || 21
  nashayat yesha vai bhutam tadeva srijati prabhuh|
  payatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih || 22
  esha supteshu jagarti bhuteshu parinishthitaha |
  esha evagnihotram cha phalam chaivagnihotrinam || 23
  vedashcha kratavashcaiva kratunam phalam eva cha |
  yani krityani lokeshu sarva esha ravih prabhuh || 24

  ena-mapatsu krichchreshu kantareshu bhayeshu cha |
  kirtayan purushah kashchinnavasidati raghava || 25
  pujayasvaina-mekagro devadevam jagatpatim |
  etat trigunitam japtva yuddheshu vijayishyasi || 26
  asmin kshane mahabaho ravanam tvam vadhishyasi |
  evamuktva tada'gastyo jagama cha yathagatam || 27
  etachchrutva mahateja nashtashoko'bhavattada |
  dharayamasa suprito raghavah prayatatmavan || 28
  adityam prekshya japtva tu param harshamavaptavan |
  trirachamya shuchirbhutva dhanuradaya viryavan || 29
  ravanam prekshya hrishtatma yuddhaya samupagamat |
  sarvayatnena mahata vadhe tasya dhrito'bhavat || 30
  atha ravi-ravadan-nirikshya ramam
  mudita manah paramam prahrishyamanaha |
  nishicharapati-sankshayam viditva
  suragana-madhyagato vachastvareti || 31

  - For Detailed Meaning Please Visit
  http://divine-thought.blogs...... Show less
  Read more
 • Popular uploads Play all

  This item has been hidden
 • Uploads Play all

  This item has been hidden
 • Devotional Play all

  GSVFilms-Devotional Videos
  This item has been hidden
 • Kathyayini Devotional Songs Play all

  This item has been hidden
 • GSVFilms-Entertainment Play all

  This item has been hidden
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...