7,395

Seminaara hiika Macaafa Qulqullu Dr. Bob Utleyetiin

Walumaa galatti vidiyoon 19 kunneen "Macaafa Qulqulluu hubachuu ni dandeessa" kan jedhu Proofeesera Hiika Macaafa Qulqulluu kan ta'an sooroma kan ba'an Doktor Bob Utleytiin kan qophaa'e keessa jiru. Vidiyoon kunneen kana keessatti Doktor Bob Utleyiin sirna hiikaatiif seerlugaa fi seenaatti gargaaramu. Akkaataan kun dabalataan " Macaafa Qulqulluu hubachuu ni dandeessa kan jedhu qajeelfama ibsituu kitaaba barnootaa keessastti fayidaa irra ooleera. Lachanu kan barreeffaman ibsituuwwan fi kitaabni seeminaara hiika Macaafa Qulqulluu kanneen biroo qo'annoo Macaafa Qulqulluutiif kan gargaaran heedduuwajjin websayitii www.freebiblecommentary.org.”
Walumaa galatti vidiyoon 19 kunneen "Macaafa Qulqulluu hubachuu ni dandeessa" kan jedhu Proofeesera Hiika Macaafa Qulqulluu kan ta'an sooroma kan ba'an Doktor Bob Utleytiin kan qophaa'e keessa jiru. Vidiyoon kunneen kana kees...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...