24,594

පැවැත්මෙන් ඔබ්බට භාවනා [Colombo] [අප්‍රේල් 2018]

පූජ්‍ය වලස්මුල්ලේ අභය හිමියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරනු ලැබූ දින 14 ක ආර්ය භාවනා වැඩසටහන - කොළඹ (අප්‍රේල් 2018)

| දිනයන් : අප්‍රේල් 08 සිට 21 දක්වා (දින 14)
| වේලාවන් : උදෑ: 09.00 සිට රාත්‍රී 08.00 දක්වා
| ස්ථානයන් : Colombo South International Collage කළුබෝවිල (ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානය)
Online මධ්‍යස්ථාන - ජා-ඇල, මහනුවර, ගම්පොල, රත්නපුර, හෝමාගම

නිවන අරමුණු කරමින් සතර දැහැන් වඩා සම්මා සමාධිය පූර්ණය කරගැනීමට වඩන භාවනා කර්මස්ථාන.

සියලුම ධර්ම සාකච්ඡා සඳහා පිවිසෙන්න,
YouTube : https://www.youtube.com/nirapekshathwayemaga/playlists
Web Site : http://www.nirapekshathwayemaga.com/
Facebook : https://www.facebook.com/nirapekshathwayemaga
පූජ්‍ය වලස්මුල්ලේ අභය හිමියන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් සිදු කරනු ලැබූ දින 14 ක ආර්ය භාවනා වැඩසටහන - කොළඹ (අප්‍රේල් 2018)

| දිනයන් : අප්‍රේල් 08 සිට 21 දක්වා (දින 14)
| වේලාවන් : උදෑ: 09.00 සිට රාත්‍රී 08.00 දක්වා
| ස්ථානයන් : Colombo South International C...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...