63,428

แก่นพุทธศาสน์

หนังสือแก่นพุทธศาสน์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ และได้รับยกย่องเป็นหนังสือดีเด่น
ประจำปี จากองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2508 ทำให้มีการเผยแพร่หนังสือนี้
สู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง และยังมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

เนื้อหาในหนังสือแก่นพุทธศาสน์กล่าวถึงหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาคือ สิ่งทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น มาจากคำที่พระพุทธเจ้าตอบแก่ผู้ทูลถามว่าหากจะสรุปพระพุทธวจนะทั้งหมด
ที่ทรง ตรัสไว้ เป็นประโยคสั้นเพียงประโยคเดียวได้หรือไม่. พระพุทธองค์ตรัสว่า "สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย" ซึ่งแปลว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น" (ปรากฏอยู่ในพระบาลี มัชฌิมนิกาย).
ท่านสามารถดาว์นโหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้ที่ : http://audio.palungjit.com/f22/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B...
หนังสือแก่นพุทธศาสน์ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สุขภาพใจ และได้รับยกย่องเป็นหนังสือดีเด่น
ประจำปี จากองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติในปีพ.ศ. 2508 ทำให้มีการเผยแพร่หนังสือนี้
สู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวาง และยังมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย

เนื้อหาในหนังสือแ...
Play all

Loading...

to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...