801
 • "ජීවිතයට මැදමාවත" - [තෙවන සංස්කරණය]

  1,403 views 4 months ago
  එදිනදා ජීවිතයේ දී ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට අනුගතව සක්මන් භාවනාව වඩා ගැනීමට උපදෙස් ඇතුලත් ධර්ම දේශනාව

  - 00:00 - ධර්මානුශාසනාව
  - 41:46 - සක්මන් භාවනාව පුහුණුව

  - http://medamawatha.lk Show less
  Read more
to add this to Watch Later

Add to

Loading playlists...