1. One Minute Bunkai: Bo Jutsu #2

 2. One Minute Bunkai: Wansu Sho #2

 3. One Minute Bunkai: Bo Jutsu #1

 4. One Minute Bunkai: Chudan Uke, Renzoku Tsuki Geri

 5. One Minute Bunkai: Seisan #2

 6. One Minute Bunkai: Seisan #1

 7. One Minute Bunkai: Saijutsu #2- Gyakute Mochi Jodan Uke - Ufuchiku Ryu

 8. One Minute Bunkai: Saijutsu #1 Gyakute Mochi Uchi Uke

 9. One Minute Bunkai: Gedan Barai Marathon

 10. One Minute Bunkai: Shuto Uke #3

 11. One Minute Bunkai: Kusanku (Yara) #4

 12. One Minute Bunkai: Gojushiho (Kyan) #2

 13. One Minute Bunkai: Chinto (Kyan) #3

 14. One Minute Bunkai: Shuto Uke #2

 15. One Minute Bunkai: Naihanchi Shodan #4

 16. One Minute Bunkai: Gojushiho #1

 17. One Minute Bunkai: Kyan no Sai #1

 18. One Minute Bunkai: Wansu Sho #1

 19. One Minute Bunkai: Kusanku (Yara) #3

 20. One Minute Bunkai: Patsai (Kyan) #1

 21. One Minute Bunkai: Kusanku Sho #1

 22. One Minute Bunkai: Morote Gedan Shuto Uke #1

 23. One Minute Bunkai: Kusanku (Yara) #2

 24. One Minute Bunkai: Chinto (Kyan) #2

 25. One Minute Bunkai: Chinto (Kyan) #1

 26. One Minute Bunkai: Yoko Morote Ude Uke #1

 27. One Minute Bunkai: Sagi Ashi Soto Uke

 28. One Minute Bunkai: Nahanchi Nidan #1

 29. One Minute Bunkai: Naihanchi Shodan #3

 30. Karate in the Ryukyu Kingdom and Hawaii

 31. One Minute Bunkai: Naihanchi Shodan #2

 32. One Minute Bunkai: Yara Kusanku #1

 33. One Minute Bunkai: Ashi Dori

 34. One Minute Bunkai: Naihanchi Shodan #1

 35. One Minute Bunkai: GedanBarai #1

 36. One Minute Bunkai: Shuto Uke #1

 37. One Minute Bunkai: Jodan Uke #2

 38. One Minute Bunkai: Soto Uke #1

 39. One Minute Bunkai: Juji Uke #1

 40. One Minute Bunkai: Jodan Uke #1

 41. One Minute Bunkai: Chudan Uke #1