1. iPhone 5 Design.

 2. คนระลึกชาติได้

 3. การนวดเส้น 1/2

 4. บาปบุญมีจริง 2/2

 5. บาปบุญมีจริง 1/2

 6. Tibetian Book of The Dead 10/10

 7. Tibetian Book of The Dead 9/10

 8. Tibetian Book of The Dead 8/10

 9. Tibetian Book of The Dead 7/10

 10. Tibetian Book of The Dead 6/10

 11. Tibetian Book of The Dead 5/10

 12. Tibetian Book of The Dead 4/10

 13. Tibetian Book of The Dead 3/10

 14. Tibetian Book of The Dead 2/10

 15. Tibetian Book of The Dead 1/10

 16. อรหันต์ตั๊กม้อ 8/8

 17. อรหันต์ตั๊กม้อ 7/8

 18. อรหันต์ตั๊กม้อ 6/8

 19. อรหันต์ตั๊กม้อ 5/8

 20. อรหันต์ตั๊กม้อ 4/8

 21. อรหันต์ตั๊กม้อ 3/8

 22. อรหันต์ตั๊กม้อ 2/8

 23. อรหันต์ตั๊กม้อ 1/8

 24. สารคดี สัพพัญญูรู้แจ้งโลก 3/3

 25. สารคดี สัพพัญญูรู้แจ้งโลก 2/3

 26. สารคดี สัพพัญญูรู้แจ้งโลก 1/3

 27. เพลง คาถาพะหุง 2/2

 28. เพลง คาถาพะหุง 1/2

 29. เพลง แผ่เมตตา

 30. เพลง อิติปิโส

 31. เพลง บูชาพระรัตนตรัย

 32. เพลง นะโม

 33. เพลง คาถาชินบัญชร 2/2

 34. เพลง คาถาชินบัญชร 1/2

 35. ปฏิบัติธรรมนำปัญญา 6/6

 36. ปฏิบัติธรรมนำปัญญา 5/6

 37. ปฏิบัติธรรมนำปัญญา 4/6

 38. ปฏิบัติธรรมนำปัญญา 3/6

 39. ปฏิบัติธรรมนำปัญญา 2/6

 40. ปฏิบัติธรรมนำปัญญา 1/6

 41. หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 3/3

 42. หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 2/3

 43. หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ 1/3

 44. Vippasana in Prison (Translate Thai) 3/3

 45. Vippasana in Prison (Translate Thai) 2/3

 46. Vippasana in Prison (Translate Thai)

 47. Buddhist Circuit In Bihar India 3/3

 48. Buddhist Circuit In Bihar India 2/3

 49. Buddhist Circuit In Bihar India 1/3

 50. น.พ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา Talkshow 5/5

 51. น.พ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา Talkshow 4/5

 52. น.พ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา Talkshow 3/5

 53. น.พ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา Talkshow 2/5

 54. น.พ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา Talkshow 1/5

 55. น.พ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา Talkshow 6/6

 56. น.พ พงษ์ศักด์ ตั้งคณา 5/6

 57. น.พ พงษ์ศักด์ ตั้งคณา 4/6

 58. น.พ พงษ์ศักด์ ตั้งคณา 3/6

 59. น.พ พงษ์ศักด์ ตั้งคณา 2/6

 60. น.พ พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา Talkshow 1/6

 61. เศรษฐีที่แท้จริง Millionaire 4/4

 62. เศรษฐีที่แท้จริง Millionaire 3/4

 63. เศรษฐีที่แท้จริง 2/4

 64. เศรษฐีที่แท้จริง Millionaire 1/4

 65. เพลง ธรรมะ