Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

Hoa thuong Thich Quang Duc tu thieu vao ngay 11 thang 6 nam 1963

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like Phạm Kiên's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike Phạm Kiên's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add Phạm Kiên's video to your playlist.

Uploaded on Nov 17, 2011

Hoa thuong Thich Quang Duc tu thieu vao ngay 11 thang 6 nam 1963, la de phan doi che do Diem - Nhu qua tan doc.

Câu nói bây giờ tôi thấy hay nhất là của Vua LÊ THÁNH TÔNG: "Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước một tấc đất của Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di"
Trích trong Đại Việt Sử Kí: http://www.informatik.uni-leipzig.de/...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

The interactive transcript could not be loaded.

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to