Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

5. Thuyết Luân Hồi, Nhơn Quả - P.II.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like MsThienduong's channel's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike MsThienduong's channel's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add MsThienduong's channel's video to your playlist.

Uploaded on Nov 8, 2011

5. Thuyết Luân Hồi, Nhơn Quả
• Nếu các con hiểu rõ cơ huyền diệu của kiếp luân hồi con người, chẳng phải như thói thường tình định liệu, thì con không buồn và cũng không oán trách Thầy. Nơi Bạch Ngọc Kinh cả thảy đều là con cái Thầy, tức là anh em với nhau. Cái phẩm vị các con buộc phải tái sanh nhiều kiếp mới đến địa vị tối thượng mình là Niết Bàn. Một lời nói với nhau cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. (trg 50)
• Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngằn bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực cùng Thầy, hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa. Vậy Thầy lại dặn các con: nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa, thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một quyền rộng rải, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu đủ trở về cùng Thầy đặng; mà....hại thay!...mắt Thầy chưa đặng hữu hạnh hoan lạc thấy đặng kẻ ấy.Vậy Thầy dặn: Đạo là nơi các con nên quí trọng đó vậy. (trg 61)
• Mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng của Đấng cầm quyền thế giái ban cho; dầu thanh cao dầu hèn hạ cũng phải gắng làm cho rồi trách nhậm, hầu buổi chung cuộc, hồn lìa cõi trần, đặng đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán ; ai giữ trọn bực phẩm, thì đặng Tòa nghiệt-cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 nầy; ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi u-minh địa; để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ; bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A-Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào số luân hồi; vay trả, trả vay căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng. Các bậc Thần, Thánh nếu chẳng biết mối Đạo là phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục, thì biển trần khổ nầy cũng khó mong thoát đặng. (trg 64)
• Cái xuân kia chẳng đợi người mà bước đời càng gay trở; lần qua thỏ lặn ác tà, bóng thiều quang nhặc thúc, con đường hy vọng chẳng biết đâu là tột cùng mà bước đời xem đà mòn mỏi, sự thác vô tình sẽ đến mà vẽ cuộc sanh ly, pha màu tử biệt, làm cho sự vui vẻ, giàu sang danh vọng, đều thành ra một giấc huỳnh lương, rồi đây vĩnh biệt ngàn năm, tội tình muôn kiếp. Đài nghiệt-cảnh là nơi rọi sáng các việc lỗi lầm, bước luân hồi sẽ dẫn vào nơi u khổ cùng sầu mà đọa đày đời đời kiếp kiếp; Ấy là buổi chung qui của khách trần đó.Nguồn Tiên, Đạo Thánh dìu bước nhơn sanh tránh tội lỗi, lìa nẻo vạy, bước đường ngay, mà lần vào nơi Cực lạc an nhàn, rừng tòng suối lặng, động thẳm non xanh, để mình vào bực thanh cao, thoát khỏi chốn luân hồi ràng buộc; ai mau bước đặng nhờ thân, ai luyến trần cam chịu khổn. Đạo Trời mầu nhiệm, khá biết xét mình sau khỏi điều tự hối.Chúng sanh khá biết cho ! (trg 71)
• Dài quá vào bản gốc
http://www-personal.usyd.edu.au/~cdao...

  • Category

  • License

    Standard YouTube License

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to