1. Chen Taijiquan - Jian form

 2. Xinggong Taiji Ball

 3. 孫臏拳32手/大架

 4. Li style Taiji Quan - Master Zhou jingxuan 2

 5. baqua 八卦掌 王壯飛

 6. Yang Style Taijiquan 103 form - Part 1

 7. Cheng Bagua - 八卦掌双钺 - Bagua Deerhorn Knives

 8. Muslim Martial Art 00002 Shekh Li Qingshan

 9. Yin Shi Ba Gua - Yang Kun

 10. 孫錫堃派 八卦掌 (Sun Xikun's Baguazhang)

 11. Jie Tan Tui (接潭腿)

 12. Very Rare Bagua Old Masters Demonstration.

 13. 新竹縣錦園八卦掌研究協會.wmv

 14. 新竹縣錦園八卦掌研究協會.wmv

 15. 太極拳套拳動作示範 楊守中 Yang Sau Chung

 16. Beijing Chuojiao: Kao Zhan Lian [北京戳脚翻子: 靠粘连 (罗汉影)]

 17. Bagua applications of Liu's 64 palms Part 1

 18. 六合八法 Liu He Ba Fa - Six Harmonies Eight Methods

 19. 八肘

 20. Tibetan White Crane Grandmaster Luk Chi Fu - Needle In Cotton (Pak Hok Pai- Min Loy Jeun)

 21. Master Yun Chung Chiang: crane style

 22. Fushan Taijiquan

 23. ChangChun BajiQuan : introducing Mrs ZhangYuQiu (张玉秋)

 24. Di Tang Quan

 25. 李派太极如意拳

 26. MengCun Bajiquan Xiao Jia YiLu - Wu DaWei

 27. Tu Jiqing = 儒法 , 鸡法 =

 28. Jack Soderberg- taichi form, internal form, taichi, martial art forms

 29. Eddie Wu Kwong Yu Talk Wu-style Taichi at Taiji club 吴光宇(铁汉)

 30. Wang Xi Kui, Sun style Taiji Quan

 31. 八極拳 Grand master baji sword

 32. MAGUI BAGUA Promotional video 201207

 33. 大八極

 34. Chen Taiji Linking Form

 35. Southern Eight Drunken Immortals Kung Fu - Chiu Chung Yat

 36. Cháng Jiā Quán, Èrshísì Shì Quán

 37. 熊門武術---真傳熊氏太極拳111式之標準典範Xiong Yangho (1889-1981)

 38. 熊公養和太極拳架教學_Master Xiong Yang He's Taiji_Part 2.mp4

 39. Mifune accepts challenges from high level students

 40. Taiji at Pau Hana Fall 2009.wmv

 41. Gong Li Chuan

 42. 太祖長拳

 43. Master Zhang XuChu Baji

 44. Tai Chi vs MMA (Who is nicer?)

 45. Taijiquan (Tai Chi Chuan) Foundations Volume 1, Part 1 of 10

 46. Wang Xi Kui, Sun style Taiji Quan

 47. Bagua zhang demo from Adam Hsu Kung Fu School, early 1980s

 48. Bagua's Greatest Masters, Beijing 1993

 49. Miao Dao 苗刀 - Sprout Sword

 50. Liang Style Bagua Dao Taolu (Sabre/ Broadsword form)

 51. 1930 年代 湖南武術短片 1930s Hunam Kungfu Clips

 52. Very Rare Bagua Old Masters Demonstration.

 53. 形意专家

 54. Northern Shaolin - The Boxing Master Part 1

 55. Northern Shaolin - Zhang Rong Shi - Natural Technique

 56. Adam Hsu 八極拳 performance circa 1984 at Seattle

 57. Tai Chi In The Dark

 58. Judo Jymnastics - 1947

 59. Wenshengquan

 60. "Women Masters of BaGua Zhang"