1. HAR PAKISTANI MEIN CHUPA HAI EK HERO September14, 2012 SAMAA TV 1/2

 2. HAR PAKISTANI MEIN CHUPA HAI EK HERO September14, 2012 SAMAA TV 2/2

 3. HPMCHEH September 07, 2012 SAMAA TV 1/2

 4. HPMCHEH September 07, 2012 SAMAA TV 2/2

 5. HPMCHEH August 24, 2012 SAMAA TV 2/2

 6. HPMCHEH August 24, 2012 SAMAA TV 1/2

 7. HPMCHEH July 20, 2012 SAMAA TV 2/2

 8. HPMCHEH July 20, 2012 SAMAA TV 1/2

 9. HPMCHEH July 13, 2012 SAMAA TV 2/2

 10. HPMCHEH July 13, 2012 SAMAA TV 1/2

 11. HPMCHEH July 06, 2012 SAMAA TV 2/2

 12. HPMCHEH July 06, 2012 SAMAA TV 1/2

 13. HPMCHEH Jun 15, 2012 SAMAA TV 2/2

 14. HPMCHEH Jun 15, 2012 SAMAA TV 1/2

 15. HPMCHEH Jun 08, 2012 SAMAA TV 2/2

 16. HPMCHEH Jun 08, 2012 SAMAA TV 1/2

 17. HPMCHEH May 25, 2012 SAMAA TV 2/2

 18. HPMCHEH May 25, 2012 SAMAA TV 1/2

 19. HPMCHEH May 18, 2012 SAMAA TV 2/2

 20. HPMCHEH May 18, 2012 SAMAA TV 1/2

 21. HPMCHEH May 11, 2012 SAMAA TV 2/2

 22. HPMCHEH May 11, 2012 SAMAA TV 1/2

 23. HPMCHEH May 04, 2012 SAMAA TV 2/2

 24. HPMCHEH May 04, 2012 SAMAA TV 1/2

 25. HPMCHEH Apr 29, 2012 SAMAA TV 2/2

 26. HPMCHEH Apr 29, 2012 SAMAA TV 1/2

 27. HPMCHEH Apr 22, 2012 SAMAA TV 2/2

 28. HPMCHEH Apr 22, 2012 SAMAA TV 1/2

 29. HPMCHEH Apr 15, 2012 SAMAA TV 2/2

 30. HPMCHEH Apr 15, 2012 SAMAA TV 1/2

 31. HPMCHEH Apr 08, 2012 SAMAA TV 2/2

 32. HPMCHEH Apr 08, 2012 SAMAA TV 1/2

 33. HPMCHEH Apr 01, 2012 SAMAA TV 1/2

 34. HPMCHEH Apr 01, 2012 SAMAA TV 2/2

 35. HPMCHEH March 25, 2012 SAMAA TV 2/2

 36. HPMCHEH March 25, 2012 SAMAA TV 1/2

 37. HPMCHEH March 11, 2012 SAMAA TV 2/2

 38. HPMCHEH March 11, 2012 SAMAA TV 1/2

 39. HPMCHEH March 04, 2012 SAMAA TV 2/2

 40. HPMCHEH March 04, 2012 SAMAA TV 1/2

 41. HPMCHEH Feb 26, 2012 SAMAA TV 2/2

 42. HPMCHEH Feb 26, 2012 SAMAA TV 1/2

 43. HPMCHEH Feb 12, 2012 SAMAA TV 2/2

 44. HPMCHEH Feb 12, 2012 SAMAA TV 1/2

 45. HPMCHEH Feb 05, 2012 SAMAA TV 2/2

 46. HPMCHEH Feb 05, 2012 SAMAA TV 1/2

 47. HPMCHEH Jan 29, 2012 SAMAA TV 2/2

 48. HPMCHEH Jan 29, 2012 SAMAA TV 1/2

 49. HPMCHEH Jan 22, 2012 SAMAA TV 2/2

 50. HPMCHEH Jan 22, 2012 SAMAA TV 1/2

 51. HPMCHEH Jan 15, 2012 SAMAA TV 2/2

 52. HPMCHEH Jan 15, 2012 SAMAA TV 1/2

 53. HPMCHEH Jan 01, 2012 SAMAA TV 2/2

 54. HPMCHEH Jan 01, 2012 SAMAA TV 1/2

 55. HPMCHEH Dec 18, 2011 SAMAA TV 2/2

 56. HPMCHEH Dec 18, 2011 SAMAA TV 1/2

 57. HPMCHEH Dec 11, 2011 SAMAA TV 2/2

 58. HPMCHEH Dec 11, 2011 SAMAA TV 1/2

 59. HPMCHEH August 31, 2012 SAMAA TV 1/2

 60. HPMCHEH August 31, 2012 SAMAA TV 2/2