1. Goju Ryu Karate Bunkai training

 2. Goju Ryu Karate: Kihon 2

 3. Goju Ryu Karate: Kihon

 4. Goju Ryu Karate elbow strike drills

 5. Sensei Taira Seipai explanation

 6. Goju Ryu Shisochin Kata Bunkai drill

 7. Taira Sensei Kakie methods

 8. Taira Sensei Kakie in 2009

 9. Sensei Taira Ashi waza

 10. Goju Ryu Karate Kururunfa Kata

 11. Goju Ryu Karate Tou training

 12. Taichi Short Form

 13. Gekisai Bunkai

 14. Gekisai Bunkai Drills

 15. Goju Ryu Kenkyukai: Mawashi Uke Drills

 16. Saifa Bunkai drill - last move

 17. Next Saifa Bunkai drills

 18. Saifa Bunkai drill

 19. Punching Drill

 20. Goju Ryu Karate. Opening Dril

 21. Uke waza

 22. Gekisai Bunkai

 23. 5 Gyvunu Manksta: Bezdžionė

 24. 5 Gyvunu Manksta: Meška

 25. 5 Gyvūnų Mankšta: Elnias

 26. 5 Gyvunu Manksta: Tigras

 27. Seisan

 28. Taidziciuan ir Cigun sveikatingumo pratimai - 7

 29. Taidziciuan ir Cigun sveikatingumo pratimai -- 6

 30. Taidziciuan ir Cigun sveikatingumo pratimai - 5

 31. Taidziciuan ir Cigun sveikatingumo pratimai - 4

 32. Taidziciuan ir Cigun sveikatingumo pratimai - 3

 33. Taidziciuan ir Cigun sveikatingumo pratimai - 2

 34. Taidziciuan ir Cigun sveikatingumo pratimai - 1

 35. kururunfa bunkai.MOV

 36. Girls practicing Bunkai

 37. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan Lithuania :Sanchin Bunkai

 38. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan Lithuania : Stepping drills

 39. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan Lithuania: Baltic Sea in Winter

 40. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan Lithuania: Winter Training place

 41. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan Lithuania: Winter training. Conditioning 1

 42. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan Lithuania: Winter training: conditioning

 43. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan Lithuania: Shisochin Haishu Uke Drills

 44. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan: Gedan Barai Drill 2.3

 45. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan: Gekisai Bunkai Drill 1.3

 46. Okinawa Goju Ryu Karate Winter Training

 47. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan :Gekisai Bunkai 1+3, Outside, closing (Go)

 48. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan :Gekisai I Renzoku Bunkai pattern

 49. Gekisai Dai Ichi Ichiretsu

 50. line dance varzybos vilniuje 2009

 51. linijiniu sokiu varzybos vilniuje

 52. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan :Gekisai Bunkai 1+2 Inside/opening (Ju)

 53. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan :Gekisai Bunkai 1+2 Outside/opening (Ju)

 54. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan : Gekisai Renzoku Bunkai Part One Drill

 55. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan : Shiko dachi: Unbalancing Drill

 56. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan :Gekisai Bunkai 1+2 Inside, closing (Go)

 57. Okinawa Goju Ryu Karate Do Jundokan :Gekisai Bunkai 1+2 Outside, closing (Go)

 58. Gedan Barai Drill

 59. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Renzoku Bunkai Drill 1.1

 60. Jundokan Goju Ryu Karate: kids training

 61. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Bunkai by kids

 62. Jundokan Goju Ryu Karate: Sandan Uke by kids

 63. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Renzoku Bunkai 1+1, Inside/Ju (opening)

 64. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Renzoku Bunkai 1+1, Outside/Ju (opening)

 65. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Renzoku Bunkai 1+1 Outside/Go (closing)

 66. Recitation: Lotus Sutra Chapter 2

 67. Odaimoku

 68. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Bunkai Drill 2.1

 69. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Renzoku Bunkai 1+1 pattern

 70. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Renzoku Bunkai 1+1 Inside/Go (closing)

 71. Jundokan Goju Ryu Karate: Gekisai Bunkai Drill 1.2

 72. Okinawa Goju Ryu Karate: Simultaneous block&punch drill

 73. Okinawa Goju Ryu Karate: Jodan Chudan Tsuki Uke Drill