1. Grandia Xtreme Playthrough Part 1

 2. Grandia Xtreme Playthrough Part 2

 3. Grandia Xtreme Playthrough Part 3

 4. Grandia Xtreme Playthrough Part 4

 5. Grandia Xtreme Playthrough Part 5

 6. Grandia Xtreme Playthrough Part 6

 7. Grandia Xtreme Playthrough Part 7

 8. Grandia Xtreme Playthrough Part 8

 9. Grandia Xtreme Playthrough Part 9

 10. Grandia Xtreme Playthrough Part 10

 11. Grandia Xtreme Playthrough Part 11

 12. Grandia Xtreme Playthrough Part 12

 13. Grandia Xtreme Playthrough Part 13

 14. Grandia Xtreme Playthrough Part 14

 15. Grandia Xtreme Playthrough Part 15

 16. Grandia Xtreme Playthrough Part 16

 17. Grandia Xtreme Playthrough Part 17

 18. Grandia Xtreme Playthrough Part 18

 19. Grandia Xtreme Playthrough Part 19

 20. Grandia Xtreme Playthrough Part 20

 21. Grandia Xtreme Playthrough Part 21

 22. Grandia Xtreme Playthrough Part 22

 23. Grandia Xtreme Playthrough Part 23

 24. Grandia Xtreme Playthrough Part 24

 25. Grandia Xtreme Playthrough Part 25

 26. Grandia Xtreme Playthrough Part 26

 27. Grandia Xtreme Playthrough Part 27

 28. Grandia Xtreme Playthrough Part 28

 29. Grandia Xtreme Playthrough Part 29

 30. Grandia Xtreme Playthrough Part 30

 31. Grandia Xtreme Playthrough Part 31

 32. Grandia Xtreme Playthrough Part 32

 33. Grandia Xtreme Playthrough Part 33

 34. Grandia Xtreme Playthrough Part 34

 35. Grandia Xtreme Playthrough Part 35

 36. Grandia Xtreme Playthrough Part 36

 37. Grandia Xtreme Playthrough Part 37

 38. Grandia Xtreme Playthrough Part 38

 39. Grandia Xtreme Playthrough Part 39.

 40. Grandia Xtreme Playthrough Part 40

 41. Grandia Xtreme Playthrough Part 41

 42. Grandia Xtreme Playthough Part 42

 43. Grandia Xtreme Playthrough Part 43

 44. Grandia Xtreme Playthrough Part 44

 45. Grandia Xtreme Playthrough Part 45

 46. Grandia Xtreme Playthrough Part 46

 47. Grandia Xtreme Playthrough Part 47

 48. Grandia Xtreme Playthrough Part 48

 49. Grandia Xtreme Playthrough Part 49

 50. Grandia Xtreme Playthrough Part 50

 51. Grandia Xtreme Playthrough Part 51

 52. Grandia Xtreme Playthrough Part 52

 53. Grandia Xtreme Playthrough Finale Part 1

 54. Grandia Xtreme Playthrough Finale Part 2

 55. Grandia Xtreme Playthrough The 2nd Ending

 56. Grandia Xtreme Playthrough Level 200 Zenolee Battle