1. Sứ điệp Tin Mừng (CT88) -Lc 1:57-80. Thầy phó tế Lê Trọng Hùng

 2. Suy niệm về nguồn gốc và ý nghĩa của bức ảnh Chúa Thương Xót - SN90. Cha Luân.

 3. Sứ điệp Tin Mừng (CT87)-Lc 7:36-50. Cha Châu Xuân Báu. Phần 2

 4. Sứ điệp Tin Mừng (CT87)-Lc 7:36-50. Cha Châu Xuân Báu. Phần 1

 5. Sứ điệp Tin Mừng (CT85)- Cha Nguyễn Trường Luân. Phần 2

 6. Sứ điệp Tin Mừng (CT85)- Cha Nguyễn Trường Luân. Phần 1

 7. Sứ điệp Tin Mừng-Lc 13:1-9. Cha Châu Xuân Báu. Phần 2

 8. Sứ điệp Tin Mừng-Lc 13:1-9. Cha Châu Xuân Báu. Phần 1

 9. Sứ điệp Tin Mừng (CT84)- Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 10. Sứ điệp Tin Mừng (CT84)- Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 1

 11. Sứ điệp Tin Mừng (CT81)- Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 12. Sứ điệp Tin Mừng (CT81)- Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 1

 13. Hoi Cuu De Tu DCCT

 14. Happy thanksgiving 2010

 15. Suy niệm : Suy Tôn Cao Rao Lòng Chúa Thương Xót- SN78

 16. Suy niệm về Sùng Kính Lòng Chúa Thương Xót - SN77. Cha Nguyễn Trường Luân

 17. Suy niệm về Lòng Chúa Thương Xót - SN76. Cha Nguyễn Trường Luân

 18. Sứ điệp Tin Mừng (CT76)- Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 19. Sứ điệp Tin Mừng (CT76)- Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 1

 20. Suy niệm về mầu nhiệm thương khó SN75. Cha Nguyễn Trường Luân

 21. Suy niệm về nhân đức Khiêm Nhu tự hạ-SN73. Cha Nguyễn Trường Luân

 22. Suy niệm về Món quà Giáng Sinh-SN63. Cha Nguyễn Trường Luân

 23. Sứ điệp Tin Mừng-Lc 2:22-39 (CT63). Cha Nguyễn Trường Luân. Phần 1

 24. Sứ điệp Tin Mừng-Lc 2:22-39 (CT63). Cha Nguyễn Trường Luân. Phần 2

 25. Sứ điệp Tin Mừng-Lc 3:1-6. Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 26. Sứ điệp Tin Mừng-Lc 3:1-6. Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 1

 27. Suy niệm về món quà vĩnh cửu (SN60)- Cha Nguyễn Trường Luân

 28. Sứ điệp Tin Mừng-Lc 21:25-28, 34-36. Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 29. Sứ điệp Tin Mừng-Ga 18:33b-37 (CT58). Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 30. Sứ điệp Tin Mừng-Ga 18:33b-37 (CT58). Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 1

 31. Sứ điệp Tin Mừng-Mc 13:24-32, (CT57). Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 32. Sứ điệp Tin Mừng-Mc 13:24-32, (CT57). Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 1

 33. Sứ điệp Tin Mừng- Mc 10:17-27. Cha Nguyễn Đức Mầu,CSsR. Phần 2

 34. Sứ điệp Tin Mừng- Mc 10:17-27. Cha Nguyễn Đức Mầu,CSsR. Phần 1

 35. Suy niệm về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp- SN51. Cha Nguyễn Trường Luân

 36. Sứ điệp Tin Mừng-Mc 9:38-48 (CT50). Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 2

 37. Sứ điệp Tin Mừng-Mc 9:38-48 (CT50). Cha Bùi Quang Tuấn, CSsR. Phần 1

 38. Giáo dục Đức Tin cho con cái.-SN49

 39. Tìm Hiểu Sống Đạo-CT49

 40. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 19-10-2009. Phần 2

 41. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 19-10-2009. Phần 1

 42. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 07-12-2009. Phần 2

 43. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 12-10-2009. Phần 3

 44. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 07-12-2009. Phần 1

 45. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 12-10-2009. Phần 2

 46. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 12-10-2009. Phần 1

 47. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 30-11-2009. Phần 3

 48. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 30-11-2009. Phần 2

 49. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 30-11-2009. Phần 1

 50. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 23-11-2009. Phần 2

 51. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 23-11-2009. Phần 1

 52. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 26-10-2009. Phần 3

 53. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 26-10-2009. Phần 2

 54. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 26-10-2009. Phần 1

 55. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 05-10-2009. Phần 3

 56. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 05-10-2009. Phần 2

 57. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 05-10-2009. Phần 1

 58. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 28-09-2009. Phần 3

 59. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 28-09-2009. Phần 2

 60. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 28-09-2009. Phần 1

 61. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 21-09-2009. Phần 2

 62. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 21-09-2009. Phần 1

 63. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 14-09-2009. Phần 4

 64. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 14-09-2009. Phần 3

 65. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 14-09-2009. Phần 2

 66. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 14-09-2009. Phần 1

 67. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 07-09-2009. Phần 2

 68. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 07-09-2009. Phần 1

 69. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 31-08-2009. Phần 3

 70. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 31-08-2009. Phần 2

 71. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 31-08-2009. Phần 1

 72. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 24-08-2009. Phần 4

 73. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 24-08-2009. Phần 3

 74. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 24-08-2009. Phần 2

 75. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 24-08-2009. Phần 1

 76. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 17-08-2009. Phần 4

 77. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 17-08-2009. Phần 3

 78. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 17-08-2009. Phần 2

 79. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 17-08-2009. Phần 1

 80. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 10-08-2009. Phần 3

 81. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 10-08-2009. Phần 2

 82. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 10-08-2009. Phần 1

 83. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 03-08-2009. Phần 3

 84. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 03-08-2009. Phần 2

 85. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 03-08-2009. Phần 1

 86. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 27-07-2009. Phần 2

 87. Thánh Thư Tin Mừng Thánh PhaoLô, Cha Nguyễn Trường Luân, 27-07-2009. Phần 1

 88. Bài Giảng Thầy Thomas Hà Quốc Dũng, CSsR, 28-09-09, Lc 9:46-50

 89. Bài Giảng Cha Đa Minh Phạm Trọng Phúc, Mt 4:18-22, 30-11-09

 90. Bài Giảng Cha Khách từ Việt Nam, Ga 3:13-17, 14-09-09

 91. Bài Giảng Cha Khách từ Việt Nam, Lc 11:29-32 , 12-10-09

 92. Bài Giảng Cha Nguyễn Trường Luân, Mt 9:9-13, ngày 21-09-09

 93. Bài Giảng Cha Nguyễn Trường Luân, Lc 6:6-11, ngày 07-09-09. Phần 2

 94. Bài Giảng Cha Nguyễn Trường Luân, Lc 6:6-11, ngày 07-09-09. Phần 1

 95. Bài Giảng Cha Antony Trần Đình Phúc, Ga 1:45-51, 24-08-09 . Phần 2

 96. Bài Giảng Cha Antony Trần Đình Phúc, Ga 1:45-51, 24-08-09 . Phần 1

 97. Bài Giảng Thầy Thomas Hà Quốc Dũng, CSsR, 31-08-09, Lc 4:16-30

 98. Bài Giảng Cha Khách từ Việt Nam- Mt 9:18-26, ngày 06-07-09. Phần 1

 99. Bài Giảng Cha Khách từ Việt Nam- Mt 9:18-26, ngày 06-07-09. Phần 2