Upload

Loading icon Loading...

This video is unavailable.

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต จ.ฉะเชิงเทรา

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to like SEkung Chanitorn's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to dislike SEkung Chanitorn's video.

Sign in to YouTube

Sign in with your Google Account (YouTube, Google+, Gmail, Orkut, Picasa, or Chrome) to add SEkung Chanitorn's video to your playlist.

Published on Jan 23, 2013

ตลาดโบราณที่กล่าวถึงแห่งนี้คือ "ตลาดโบราณนครเนื่องเขต" ตั้งอยู่ใน ตำบลเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณแห่งนี้ นี้ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่คล้า­ยของเดิมมากที่สุด เช่น อาคารบ้านเรือน วิถีการดำเนินชีวิตริมสองฝั่งคลองที่ผู้คน­ยังใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆให้ได้เห็นแม้บาง­ส่วนจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

ตลาดโบราณนครเนื่องเขต แห่งนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้จาก 4 ตระกูลดัง ในพื้นที่ได้แก่ ขุนอนันต์เนื่องเขต (กำนัันคนแรกของ ต.เนื่องเขต), เถ้าแก่หมุย ชัยวัฒน์, เถ้าแก่มั้ว สายวานิณชย์ และเถ้าแก่เง็กเจิ่น หยกอุบล และนอกจาก 4 ตระกูลนี้แล้ว ยังมีหลายตระกูลที่ไม่ได้เอ่ยถึงซึ่งได้มี­บทบาทช่วยกันก่อตั้งตลาดนครเนื่องเขต

คลองนครเนื่องเขตได้ถูกขุดขึ้นตามพระประสง­ค์ของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีควาคิดกว้างไกลว่าการขุดคลองครั้ง­นี้ จะช่วยอำนวยประโยชน์แก่ชาวบ้านในพื้นที่ และช่วยเรื่องเส้นทางการคมนาคมทางน้ำให้สะ­ดวกยิ่งขึ้นทั้งยังช่วยย่นเวลาการเดินทางแ­ละการค้าขาย ระกว่างเมืองบางกอกและฉะเชิงเทราได้อีกด้ว­ย

เมื่อในอดีตตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นเส้นทางก­ารค้าทางน้ำที่สำคัญมาก ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกตลาดแห่งนี้ว่า"­;ตลาดสี่แยกท่าไข่" เพราะมีลำคลองมาตัดกันแยกออกไปได้ถึงสี่เส­้นทาง ได้แก่ เ้ส้่นทางไปคลองแสนแสบ กทม, เส้นทางไป อ.บางน้ำเปรี้ยว เลยไปจนถึงจน อ.องครักษ์ ปทุมธานี, เส้นทางไปตลาดคลองสวน 100ปี - คลองด่าน สมุทรปราการ และเส้นทางสุดท้ายคือ ลำคลองนครเนื่องเขตเอง

ข้อมูล : http://www.sawasdee-padriew.com/Teene...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Loading icon Loading...

Ratings have been disabled for this video.
Rating is available when the video has been rented.
This feature is not available right now. Please try again later.

Loading icon Loading...

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to