Sign in to YouTube

 1. Thầy. Thích Pháp Hòa - Nhân và Trí

 2. Thầy Thích Pháp Hòa - Hạnh Phúc Ở Đâu? Oct. 6, 2010

 3. Bài Giảng Sống An Vui Thầy Thích Pháp Hòa

 4. Thầy. Thích Pháp Hòa - Vì Đời Vô Thường

 5. Bồ Tát Giả và Bồ Tát Thật - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina (August 21, 2011)

 6. Tam Chướng - Thầy. Thích Pháp Hòa

 7. Tinh Tấn Độ Giãi Đãi - Thầy. Thích Pháp Hòa (April 9, 2011 - Hawaii)

 8. Người Sống Chân Chánh 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 15, 2011)

 9. LUẬT NHÂN QUẢ (1) (ĐĐ. THÍCH PHÁP HOÀ Giảng)

 10. LUẬT NHÂN QUẢ (2) (ĐĐ. THÍCH PHÁP HOÀ Giảng)

 11. LUẬT NHÂN QUẢ (3) (ĐĐ. THÍCH PHÁP HOÀ Giảng)

 12. LUẬT NHÂN QUẢ (4) (ĐĐ. THÍCH PHÁP HOÀ Giảng)

 13. LUẬT NHÂN QUẢ 5 ĐĐ THÍCH PHÁP HOÀ Giảng

 14. LUẬT NHÂN QUẢ 6 ĐĐ THÍCH PHÁP HOÀ Giảng

 15. Thầy. Thích Pháp Hòa - Mười Hai Duyên Khởi (phần 1)

 16. Thầy. Thích Pháp Hòa - Mười Hai Duyên Khởi (phần 2)

 17. Bài Giảng Căn Bản Tụng Niệm Thẩy Thích Pháp Hòa

 18. nghi thuc tung kinh

 19. NHÂN QUẢ _NGHIỆP (1) (ĐĐ. THÍCH PHÁP HÒA) Giảng

 20. Người Khéo Nói - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Houston, TX (Sep. 8, 2011)

 21. Thầy. Thích Pháp Hòa - Vì Đời Vô Thường

 22. Hạnh lành người Phật tử - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - wWw.Phatam.com - Phần 1

 23. Thầy. Thích Pháp Hòa - Vì Đời Vô Thường

 24. Thầy. Thích Pháp Hòa - Vì Đời Vô Thường

 25. Tham Thiền - Thầy. Thích Pháp Hòa in Vancouver

 26. Thầy. Thích Pháp Hòa - Vì Đời Vô Thường

 27. Hành hương -phần 1 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

 28. Hành hương -phần 1 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

 29. Hành hương -phần 1 - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

 30. Trân Quý Các Duyên - Thầy.Thích Pháp Hòa

 31. Vương Mà Không Nặng 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 32. Vương Mà Không Nặng 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 33. Vương Mà Không Nặng 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 34. Phiền Nảo Từ Đâu Sanh 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 35. Phiền Nảo Từ Đâu Sanh 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 36. Phiền Nảo Từ Đâu Sanh 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 37. Ý Nghĩa Quy Y - Thầy. Thích Pháp Hòa

 38. Ba Hạng Người Làm Phật Sự 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 39. Ba Hạng Người Làm Phật Sự 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 40. Thế Gian Tam Phước - Thầy. Thích Pháp Hòa

 41. Một Nén Tâm Hương - Thầy. Thích Pháp Hòa

 42. Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn và Thập Đắc 2 - Thầy.Thích Pháp Hòa

 43. Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn và Thập Đắc 1 - Thầy.Thích Pháp Hòa

 44. Phiền Nảo Từ Đâu Sanh 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 45. Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn và Thập Đắc 1 - Thầy.Thích Pháp Hòa

 46. Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 1

 47. Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 1

 48. Chánh Pháp và Mạt Pháp - Thầy.Thích Pháp Hòa

 49. Trân Quý Các Duyên - Thầy.Thích Pháp Hòa

 50. Vương Mà Không Nặng 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 51. Phiền Nảo Từ Đâu Sanh 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 52. Ý Nghĩa Quy Y - Thầy. Thích Pháp Hòa

 53. Ba Hạng Người Làm Phật Sự 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa

 54. Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn và Thập Đắc 2 - Thầy.Thích Pháp Hòa

 55. Kệ Thỉnh Chuông - Thầy. Thích Pháp Hòa

 56. Khôn Dại - Thầy. Thích Pháp Hòa

 57. Hãy thấy rõ ta hạnh phúc (1/2)- ĐĐ Thích Thiện Xuân

 58. Trân Quý Các Duyên - Thầy.Thích Pháp Hòa tại Vancouver, BC (Oct.9, 2009)

 59. Tài Sản Chân Thật - Thầy Pháp Hòa tại Saskatoon, SK (May.31, 2009)

 60. Tài Sản Chân Thật - Thầy Pháp Hòa tại Saskatoon, SK (May.31, 2009)

 61. Nét Đẹp Lòng Từ - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Jan.28. 2012)

 62. Tu Mau Kẻo Trể - Thầy. Thích Pháp Hòa

 63. Vốn Ít Lời Nhiều - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Jan.29. 2012)

 64. Rồng Bay Phượng Múa - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Jan.29. 2012)

 65. Hương vị của đất - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

 66. Gạn đục khơi trong - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

 67. Vốn Ít Lời Nhiều - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Regina, SK (Jan.29. 2012)

 68. Tứ Như Ý Túc - Thầy.Thích Pháp Hòa

 69. Kiêu Mạn - Thầy.Thích Pháp Hòa

 70. Vạn Sự Kiết Tường - Thầy. Thích Pháp Hòa

 71. Tịnh Nhân Tịnh Quả - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Morrison, CO (May 20 , 2012)

 72. Người Bạn Lành 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Morrison, CO (May 19 , 2012)

 73. Người Bạn Lành 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Morrison, CO (May 18 , 2012)

 74. Tịnh Nhân Tịnh Quả - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Morrison, CO (May 20 , 2012)

 75. Mười Phương Sen Nở 16 - Thầy. Thích Pháp Hòa (June 9 , 2012)

 76. Mười Phương Sen Nở 16 - Thầy. Thích Pháp Hòa (June 9 , 2012)

 77. Tứ Chướng - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Windsor, ON (March 18 , 2012)

 78. Ba Điều Giá Trị Trong Đời - ĐĐ.Thích Pháp Hòa

 79. Dưỡng Thai Theo Phật Pháp - Thầy. Thích Pháp Hòa (July 22 , 2012)

 80. Năm Sắc Hào Quang - ĐĐ. Thích Pháp Hòa 1/7

 81. Đẹp Xấu Giàu Nghèo - Thầy Thích Pháp Hòa

 82. Pháp Thoại BÁO ÂN PHỤ MẪU Thuyết Giảng Đại Đức Thích Pháp Hòa

 83. Chuyển Hóa 3 Chướng Ngại - Thầy Thích Pháp Hòa

 84. Phủi Sạch Thị Phi - Thích Pháp Hòa.mpg

 85. Tám Pháp Biện Tài 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (December 8, 2012)

 86. Bảy Phương Pháp Chuyển Hóa - Thầy Thích Pháp Hòa

 87. Thầy THÍCH PHÁP HÒA- PHÁP ĐÀM Phần 1 -TU VIỆN HUYỀN QUANG 2013

 88. Như Lai - Thầy Thích Pháp Hòa, San Diego (July 06, 2013)

 89. Tôi Muốn Hạnh Phúc - Thầy Pháp Hòa (Rất Hay) Houston, TX (Friday Oct. 12, 2012) 2 of 2

 90. Thầy THÍCH PHÁP HÒA- PHÁP ĐÀM Phần 1 -TU VIỆN HUYỀN QUANG 2013

 91. Tu Thì Không Tù - Thầy.Thích Pháp Hòa (TVTâyThiên August 1, 2013)

 92. Tích Chứa Phước Thiện 1/2 - Thầy Thích Pháp Hòa

 93. Như Lai - Thầy.Thích Pháp Hòa (San Diego July 6, 2013)

 94. Gương Hiếu Hạnh - Thầy. Thích Pháp Hòa - Regina (August 18, 2013)

 95. Thầy Pháp Hoà 8 phương châm cho người học đạo 1 3 YouTube

 96. Sám Khể Thủ, Phần 2, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona, Dec 21, 2013

 97. Năm Đức Sadi 2 - Thầy Thích Pháp Hòa (Apr.14, 2013)

 98. 5 Chướng Của Ngũ Căn - Thầy.Thích Pháp Hòa (Nov.2, 2013)

 99. Một Niệm Tròn Sáng, Thầy Thích Pháp Hòa, Phoenix-Arizona,Dec 22,2013

 100. Phát Thệ Nguyện *FULL* - Tu Phước Trí - Làm Hồi Hướng - Thầy. Thích Pháp (Dec.18, 2013)

 101. Cúng Dường Pháp Tối Thắng (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (Jul.8, 2012)

 102. Chín Chử Cao Dày - Thầy. Thích Pháp Hòa St. Clouds, MN (Aug.17, 2013)