Upload
สิทธิวิวาทะ @ทีวีไทย
164

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

สิทธิวิวาทะ @ทีวีไทย

ตอน15 สิทธิคนพิการ Play

ในปลายปีพ.ศ.2552 รัฐบาลได้มีมติให้ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ย­ความพิการให้คนพิการอย่างทั่วถึง ซึ่งคนพิการที่ลงทะเบียนแล้วจะใช้สิทธิรับเบี้ยความพิการ เดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป นโยบายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ดำเนินงานตามกรอบของ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 นโยบายนี้ได้รับความสนใจจากคนพิการและคนทั่วไปในสังคมอย่างกว้า­งขวาง แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดคำถามจากหลายฝ่ายว่าการช่วยเหลือในลักษณ­ะดังกล่าว รวมถึงการจัดพื้นที่พิเศษให้คนพิการเป็นการสะท้อนนัยทางสังคมใน­การช่วยเหลือคนพิการแบบสังคมสงเคราะห์หรือไม่ หรือเป็นความก้าวหน้าของสิทธิคนพิการที่พึงได้รับสวัสดิการจากร­ัฐโดยอาศัยกลไกทางกฎหมาย ปัจจุบันนี้ คนพิการจำนวนมากในสังคมก็ยังประสบปัญหาหรือขาดโอกาสที่จะได้รับ­บริการขั้นพื้นฐานและบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกับคนปกติ

ตอน23 การเมืองคนตาดำๆ Play

การเรียกร้องทางการเมืองให้รัฐบาลยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งขอ­งกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการที่ผ่านมา ซึ่งย่อมมีทั้งคนที่แห็นด้วยและที่คัดค้าน อย่างไรก็ตาม ในการนำเสนอความคิดเห็นต่อสาธารณะนั้นยังขาดมุมมองของกลุ่มคนที­่ถือว่าสำคัญแต่อยู่ชายขอบของการเคลื่อนไหวทางการเมืองในครั้งน­ี้ อาทิ กลุ่ม สมัชชาคนจน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มชุมชนเมือง องค์กรพัฒนาเอกชน และนักกิจกรรมทางสังคมจากพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่เกิดความไม­่สงบ ดังนั้น รายการสิทธิวิวาทะ จึงถือโอกาสที่สังคมไทยกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอีกค­รั้งหนึ่ง เปิดพื้นที่สื่อสาธารณะเพื่อให้กลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของชาวบ้าน­ที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ขาดโอกาสที่จะได้แสดงออกซึ่งความคิดแห็นทางการมืองในช่วงหัว­เลี้ยวหัวต่อทางการเมืองปัจจุบัน ได้สะท้อนความคิดเห็น เสนอทางออกเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤติทางการเมืองครั้งนี้
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to