Upload
614

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

putthapun

สอน บาลีไวยากรณ์

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2549 หนังสือประกอบการเรียนภาษาบาลี http://www.thepathofpurity.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น บรรยายโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2549 หนังสือประกอบการเรียนภาษาบาลี http://www.thepathofpurity.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
Play all

Loading icon Loading...

Sign in to YouTube

Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to