Upload
8

Subscription preferences

Loading...

Loading icon Loading...

Working...

duangrat asasana

 • ประมวลกฎหมายอาญากับพระวินัย 7

  • 1 year ago
  • 12 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • นวตกรรมทางความคิด 4

  • 1 year ago
  • 8 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • นวตกรรมทางความคิด 3

  • 1 year ago
  • 1 view
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • นวตกรรมทางความคิด 2

  • 1 year ago
  • 2 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • นวตกรรมทางความคิด 1

  • 1 year ago
  • 6 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • นวตกรรมทางความคิด 5

  • 1 year ago
  • No views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ประมวลกฎหมายอาญากับพระวินัย 4

  • 1 year ago
  • 6 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ประมวลกฎหมายอาญากับพระวินัย 5

  • 1 year ago
  • 7 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ประมวลกฎหมายอาญากับพระวินัย 6

  • 1 year ago
  • 12 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ประมวลกฎหมายอาญากับพระวินัย 3

  • 1 year ago
  • 12 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ประมวลกฎหมายอาญากับพระวินัย 1

  • 1 year ago
  • 91 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • ประมวลกฎหมายอาญากับพระวินัย 2

  • 1 year ago
  • 18 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง 9

  • 1 year ago
  • 7 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง 8

  • 1 year ago
  • 5 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง ตอนที่ 5

  • 1 year ago
  • 8 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง ตอนที่ 7

  • 1 year ago
  • 18 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง ตอนที่ 6

  • 1 year ago
  • 13 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักของผู้เรียนจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 1

  • 1 year ago
  • 96 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รุปแบบการฉ้อโกง ตอนที่ 3

  • 1 year ago
  • 52 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง ตอนที่ 4

  • 1 year ago
  • 19 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง ตอนที่ 1

  • 1 year ago
  • 74 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • รูปแบบการฉ้อโกง ตอนที่ 2

  • 1 year ago
  • 27 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • เทคนิคการเรียนการสอน ตอนที่ 4

  • 1 year ago
  • 16 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • เทคนิคการเรียนการสอน ตอนที่ 3

  • 1 year ago
  • 5 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • เทคนิคการเรียนการสอน ตอนที่ 1

  • 1 year ago
  • 29 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • เทคนิคการเรียนการสอน ตอนที่ 2

  • 1 year ago
  • 2 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศุนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักของครูจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 2

  • 1 year ago
  • 18 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักของครูจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 1

  • 1 year ago
  • 55 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักของครูจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 4

  • 1 year ago
  • 9 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักของครูจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 3

  • 1 year ago
  • 20 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอน 9

  • 1 year ago
  • 42 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอน 2

  • 1 year ago
  • 121 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอน 1

  • 1 year ago
  • 75 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • บทที่ 6

  • 1 year ago
  • 5 views
 • บทที่ 5

  • 1 year ago
  • 5 views
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔

  • 1 year ago
  • 28 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๗

  • 1 year ago
  • 125 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๖

  • 1 year ago
  • 36 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๕

  • 1 year ago
  • 70 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๓

  • 1 year ago
  • 53 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔

  • 1 year ago
  • 14 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไำพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๗

  • 1 year ago
  • 29 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๗

  • 1 year ago
  • 23 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๔

  • 1 year ago
  • 49 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศีกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • หลักการศึกษาจากพระไตรปิฎก ตอนที่ ๖

  • 1 year ago
  • 22 views
  ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล ผู้บังคับการ ศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 • อุปกรณ์ทำครัว 2

  • 1 year ago
  • 31 views
  กลุ่มเพิ่มธรรม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื่นบ้าน ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน ศ.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ร้านตัดผม

  • 1 year ago
  • 102 views
  กลุ่มเพิ่มธรรม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื่นบ้าน ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน ศ.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ยุค 2499.wmv

  • 1 year ago
  • 978 views
  กลุ่มเพิ่มธรรม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื่นบ้าน ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน ศ.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • แม่ลูก

  • 1 year ago
  • 37 views
  กลุ่มเพิ่มธรรม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื่นบ้าน ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน ศ.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • เครื่องทำเส้นบะหมี่

  • 1 year ago
  • 3,618 views
  กลุ่มเพิ่มธรรม พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ค่ายวิทยาศาสตร์พื่นบ้าน ต. ท่าไม้ อ. กระทุ่มแบน ศ.พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เพิ่มศิริวิศาล โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Loading...
Working...
to add this to Watch Later

Add to